pracownicy

katedry historii bizancjum

 • Przejdź na dół strony
 • Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Historii Bizancjum
 • Adres: ul. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź
 • Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

dr hab. Sławomir Bralewski, prof. UŁ

Sławomir Bralewski

SŁAWOMIR BRALEWSKI


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 82

E-mail: sbralewski@o2.pl


* 31 VII 1962, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


22 XI 2007

29 VI 1995

8 VI 1995

1986

1986-1981

1981

1977-1981

doktor habilitowany

doktor nauk humanistycznych, decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

obrona rozprawy doktorskiej

magister historii, dyplom z wyróżnieniem

studia historyczne w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Egzamin dojrzałości

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


XII 2007

X 1995 – XII 2007

XII 1985 – X 1995

profesor nadzwyczajny UŁ

adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum (następnie Katedrze Historii Bizancjum) UŁ

asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (następnie Zakład Historii Bizancjum) UŁ


CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


1996


2006

1998

1989

1986

członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

Złota Odznaka UŁ

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, III stopnia

dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • relacje między państwem a Kościołem w późnym cesarstwie rzymskim i wczesnym Bizancjum IV-VI wiek, ze szczególnym uwzględnieniem polityki Konstantyna Wielkiego oraz przekazu historiografii kościelnej
 • recepcja papiestwa na Wschodzie

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


obecnie

2003

2002

2001

1994

grant Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – początek VII w.

Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa (staż)

Instytut Sources Chrétiennes (dwa tygodnie)

stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (dwumiesięczny pobyt w Rzymie)

stypendium w ramach programu Tempus, Paryż, pod opieką prof. prof. Gilberta Dagrona, Michela Kaplana, Eveliny Patlagean oraz Josepha Wolińskiego (cztery miesiące)


PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


w przygotowaniu/in progress

prace magisterskie, promotor: Konrad Figat, Dominik Cybulski, Jonasz Brzozowski


ukończone/completed

prace magisterskie (opiekun): Michał Zytka (2006), Andrzej Hołasek (2006),


OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


kursy i wykłady z historii starożytnej oraz historii wczesnego Bizancjum, m. in.:


 • Seminarium magisterskie Dzieje późnego cesarstwa rzymskiego i wczesnego Bizancjum
 • Wybrane problemy z historii starożytnej Bliskiego Wschodu, Grecji i Rzymu (wykład kursowy)
 • Wybrane zagadnienia z historii i kultury antycznej basenu Morza Śródziemnego (wykład kursowy)
 • Unitas religionis – unitas regni: relacje między Kościołem a państwem we wczesnym Bizancjum (zajęcia specjalistyczne)
 • Konstantynopol – Nowy Rzym w źródłach ikonograficznych i pisanych (zajęcia specjalistyczne)
 • Stary i Nowy Rzym w ikonografii i źródłach pisanych (kurs specjalistyczny)
 • Orbis Romanus – orbis Christianus (kurs specjalistyczny)
 • Imperium Romanum – christiana tempora (wykład monograficzny)

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • Imperatorzy późnego Cesarstwa Rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, Łódź 1997, ss. 197 [Byzantina Lodziensia I].
 • Konstantyn Wielki, Kraków 2001, ss. 71.
 • Obraz papiestwa w historiografii wczesnego Bizancjum, Łódź 2006, ss. 334 [Byzantina Lodziensia X].


Artykuły/articles


 • Sobór w Chalcedonie w polityce wewnętrznej cesarza Marcjana, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992, s. 53-74.
 • Postawa cesarza Teodozjusza II wobec biskupów, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 39-60.
 • L’influence de l’empereur Constance II sur la composition des conciles, „Warszawskie Studia Teologiczne” VIII, 1995, s. 127-148.
 • Le choix du lieu pour la délibération des conciles convoqués par les empereurs du Bas-Empire romain, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, 49-73.
 • Le retard de l’évêque Jean d’Antioche sur le concile d’Ephèse en 431: accident ou choix délibéré ?, [in:] Mélanges d’histoire byzantine offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, Łódź 1998, s. 43-55 [Byzantina Lodziensia III].
 • Polityka Konstantyna Wielkiego wobec Arian po soborze w Nicei: nagły zwrot czy kontynuacja? „Vox Patrum” 18, 1998, s. 335-355.
 • Wątki polityczne w oskarżeniach ferowanych przeciwko biskupom w późnym Cesarstwie Rzymskim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, s. 7-22.
 • Mnisi na soborach i synodach organizowanych przez imperatorów późnego Cesarstwa Rzymskiego, „Piotrkowskie Studia Historyczne” 2, 2000, s. 5-25.
 • Czy cesarz Konstantyn Wielki zabiegał o kompromis z donatystami?, „Vox Patrum” 20, 2000, s. 427-448.
 • Historiografia pro- i antykonstantyńska w „Bibliotece” Focjusza, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 3, 2001, s. 31-40.
 • Est-ce que l’empereur Constantin Ier le Grand accorda la tolérance à l’égard des donatistes?, „Eos” 88, 2001, s. 127-132.
 • Uwagi na temat antyheretyckiego ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2002, nr 1, s. 7-20.
 • Cesarska egzekucja uchwał zgromadzeń biskupów w późnym Imperium Romanum, „Przegląd Historyczny” 93, 2002, z. 3, s. 1-17.
 • Kanony kościelne w sporze między Wschodem a Zachodem na tle schizmy antiocheńskiej w IV wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 27-43.
 • Rozbieżności w ocenie Jana Chryzostoma w relacjach Sokratesa i Hermiasza Sozomena, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie, Dzieje-Religia-Kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łódź-Łask 2006, s. 9-24.

Recenzje/reviews


 • [rec:] T. Wolińska, Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunalski 1998 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 3, 2001, s. 302-306.
 • [rec:] M. B. Leszka, Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich, Łódź 2000) –„Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2002, nr 1, s. 188-192 (Duchowni na bizantyńskim dworze).
 • [rec:] W. Ceran, Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), Łódź 2001) – „Przegląd Historyczny” 93, 2002, nr 2, s. 237-238 (Wszystko o Bizancjum w Polsce w „Bibliotece” profesora Waldemara Cerana).

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • Jan Prostko-Prostyński, Sławomir Bralewski, Mirosław J. Leszka, Maciej Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, ss. 430.

   Arkadiusz I, s. 309-313; Dioklecjan, s. 205-212; Galeriusz, s. 225-227; Gallus, s. 261-262; Gracjan, s. 289-292; Jowian, s. 276-277; Julian Apostata, s. 269-275; Konstancjusz I Chlorus, s. 220-222; Konstancjusz II, s. 255-260; Konstantyn Wielki, s. 241-248; Konstantyn II, s. 251-252; Konstans I, s. 253-254; Kryspus, s. 249-250; Leon I, s. 348-349; Leon II, s. 368; Licyniusz, s. 237-240; Maksencjusz, s. 232-236; Maksymian Herkuliusz, s. 213-216; Maksymin Daja, s. 228-229; Marcjan, s. 337-340; Sewer II, s. 230-231; Teodozjusz I, s. 296-301; Teodozjusz II, s. 326-330; Walens, s. 282-284; Walentynian I, s. 278-281; Walentynian II, s. 293-295.
 • Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod red. Oktawiusza Jurewicza, Warszawa 2002:

   Amyklion, Andrawida, Astros, Bolena, Curiosi, Didymotyka, Fanarion, Gardike, Karytena, Katasyrtai, Klarenca, Kłokotnica, Korone, Leon I, Leon II, Mantinia, Marcjan, Mistra, Modon, Mosynopolis, Olimpia, Panion, Panidos, Prosek, Pulcheria, Teodozjusz I Wielki, Teodozjusz II, Termesion, Tracja.

prof. dr hab. Waldemar Ceran

Waldemar Ceran

WALDEMAR CERAN


Profesor zwyczajny doktor habilitowany

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Kierownik Katedry Historii Bizancjum do 2007 r.

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 82


Prywatny/personal

ul. Nowopolska 11, m. 29

91-716 Łódź

tel. (48 42) 656 70 57

E-mail: ceran@toya.net.pl


* 7 IX 1936, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


18 X 2002

X 1980

20 XII 1979

7 XII 1967

4 VII 1960

1955-1960

1953

1949-1953

profesor nauk humanistycznych, decyzją Prezydenta RP

docent doktor habilitowany

doktor habilitowany nauk humanistycznych

doktor nauk humanistycznych

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim

egzamin dojrzałości

I Liceum Ogólnokształcące im. TPD w Gdańsku


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


IV 2003 – II 2007

I 1992 – IV 2003

I 1980 – I 1992


X 2003 –

XI 1990 – X 2003

X 1980 – XI 1990

X 1968 – IX 1980


X 1963 – IX 1968


X 1960 – IX 1963


1997-2001

kierownik Katedry Historii Bizancjum

kierownik Zakładu Historii Bizancjum

kierownik Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (I 1980 – II 1981 p.o.)

profesor zwyczajny UŁ (od III 2007 emerytowany)

profesor nadzwyczajny UŁ

docent Uniwersytetu Łódzkiego

adiunkt w Katedrze Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ (do 1970 Zakład Historii Bizancjum)

starszy asystent w Katedrze Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ (Zakład Historii Bizancjum)

asystent w Katedrze Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ (Zakład Historii Bizancjum)

profesor nadzwyczajny Filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach Piotrkowie Trybunalskim (ob. Akademia Świętokrzyska); Kierownik Zakładu Historii Starożytnej i Średniowiecznej, następnie Zakładu Historii Starożytnej


STANOWISKA ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE POSITIONS


2002-2006

2002-2005

1996-2002

1993-1996

1988-1993

1987-1990

1984-2002

1984-1987


1981-1984

od 1999

1995-20061983-19951963-1965, 1972

dyrektor Instytutu Historii UŁ

członek Komisji Wyborczej UŁ

członek Senatu UŁ

przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

pełnomocnik JM Rektora ds. bezpośredniej współpracy UŁ z Uniwersytetem Lyon II

prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. Nauczania

członek Komisji Statutowej Senatu UŁ

kurator Katedry Kształcenia Nauczycieli Wychowania Muzycznego i Wychowania Technicznego UŁ

prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. Socjalno-Bytowych

członek Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

przewodniczący Komisji Bizantynologicznej przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines; od 2007 honorowy przewodniczący)

wiceprzewodniczący Komisji Bizantynologicznej przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

czł. Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA EDITORIAL ACTIVITIES


 • „Byzantinoslavica” (Praha), stały współpracownik działu Bibliographie (w latach 1971-1994)
 • „Przegląd Historyczny”, członek Rady Programowej (od 2003)
 • „Przegląd Nauk Historycznych”, członek Rady Programowej (od 2002)
 • „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, członek Rady Programowej (od 1998)
 • Byzantina Lodziensia, twórca i redaktor serii (w latach 1997-2007)

CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


od 1994


od 1990

od 1990

od 1986

od 1979od 1965

od 1958


1977

1981

1983

1988

1988

1995

Komisja Badań nad Antykiem Chrześcijańskim przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Association des Amis de Sources Chrétiennes przy Uniwersytecie w Lyonie

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

Łódzkie Towarzystwo Naukowe, czł. zwyczajny

Komisja Bizantynologiczna przy Komitecie Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

Polskie Towarzystwo Historyczne

Studenckie Koło Naukowe Historyków (1958-1960 przewodniczący; obecnie członek honorowy)

Polskie Towarzystwo Filologiczne

Komisja Historii Starożytnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego

Złoty Krzyż Zasługi

Medal Uniwersytet w Służbie Społeczeństwa i Nauki

Honorowa Odznaka Miasta Łodzi

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal 50-lecia Uniwersytetu Łódzkiego

nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, dwukrotnie

nagroda Ministra Edukacji Narodowej

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej, jedenastokrotnie

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ za osiągnięcia naukowe, siedmiokrotnie


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • dzieje cesarstwa bizantyńskiego a okresie późnoantycznym i wczesnośredniowiecznym
 • Antiochia w okresie poźnoantycznym (zwłaszcza stosunki społeczno-gospodarcze)
 • postawa Kościoła wobec polityki cesarza Juliana Apostaty
 • teologia polityczna Euzebiusza z Cezarei a poglądy Jana Chryzostoma
 • postawa elit pogańskich i chrześcijańskich wobec centralizacji i biurokratyzacji państwa
 • koncepcja polis w okresie późnoantycznym
 • wybrane aspekty poglądów i twórczości Jana Chryzostoma
 • historia bizantynologii polskiej

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


Szereg staży zagranicznych: trzykrotnie w Paryżu (École Pratique des Hautes Études; Université Paris I – Sorbonne), dwukrotnie w Moskwie (Akademia Nauk ZSRR i Uniwersytet Moskiewski) i raz w Leningradzie, dwukrotnie w Tesalonice, raz w Atenach i Lyonie.


PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


w przygotowaniu/in progress

prace doktorskie (promotor): Kirił Marinow, Jolanta Dybała, Tomasz Kotala, Joanna Wieczorek


ukończone/completed

habilitacje: Mirosław J. Leszka (2004), Teresa Wolińska (2006), Maciej Kokoszko (2006), Sławomir Bralewski (2007)

prace doktorskie (promotor): Sławomir Bralewski (1995), Maciej Kokoszko (1995), Małgorzata B. Leszka (1995), Mirosław J. Leszka (1995), Teresa Wolińska (1995), Paweł Filipczak (2008)

prace magisterskie (promotor): Janusz Żmijski (1979), Katarzyna Biłas (1979), Marek Grondas (1980), Jan Kliber (1981), Maria Dymarska (1984), Andrzej Janecki (1984), Barbara Baranowska (1984), Grzegorz Markiewicz (1985), Sławomir Bralewski (1986), Marek Zapieraczyński (1986), Grzegorz Tajsich (1986), Maciej Kokoszko (1987), Małgorzata Krupowies (1987), Mirosław Leszka (1987), Teresa Wolińska (1987), Piotr Robak (1987), Dorota Pawlak (1988), Grażyna Pilarska (1988), Wojciech Dobrodziej (1988), Andrzej Kalski (1989), Eleni Lemoni (1989), Magdalena Wideńska (1989), Jarosław Kaźmierski (1990), Grzegorz Nawrot (1990), Przemysław Jabłoński (1990), Małgorzata Muszczyńska (1991), Jan Głuszak (1991), Jacek Łukasik (1991), Mariusz Zacharski (1991), Iwona Sypka (1992), Robert Czerwiński (1992), Agnieszka Turek (1992), Paweł Podlipniak (1994), Jolanta Metrycka (1994), Izabela Gula (1995), Maria Madej (1995), Krzysztof Bednarek (1996), Sebastian Grądzki (1996), Paweł Woźniak (1996), Agnieszka Szpaderska (1997), Sławomir Papuga (1998), Robert Kokott (1998), Natalia Lemann (1999), Paweł Filipczak (1999), Lidia Dobrowolska (2000), Michał Kędzierski (2000), Agata Krogulec (2000), Andrzej Aleksandrowicz (2001), Honorata Michalak (2001), Grzegorz Boroń (2002), Agnieszka Cichecka (2002), Jolanta Dybała (2002), Marcin Iskierka (2002), Krzysztof Kulczyński (2002), Bartłomiej Bałczewski (2002), Marzena Sobczyk (2002), Michał Czapczyk (2003), Kamil Składowski (2003), Radosław Sowa (2004), Renata Stasiewicz (2004), Katarzyna Gibel (2004), Maciej Przybyszewski (2004), Ewa Cichońska (2005), Maciej Czarkowski (2005), Andrzej Kompa (2006), Michał Zytka (2006), Andrzej Hołasek (2007).


OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


 • seminarium magisterskie Historia późnego antyku i wczesnego Bizancjum (do 2007)
 • Historia starożytna powszechna (wykład; do 2006)

WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


Uczestnictwo w wielu kongresach, konferencjach i seminariach bizantynologicznych za granicą (m. in. w XV Kongresie Bizantynologicznym w Atenach w 1976 r., w sympozjum w Libicach koło Pragi w 1977 r., w konferencji w Uniwersytecie Kraju Basków w Vitorii w 1988 r. i w czeskim Bechynie w 1990 r.) i w Polsce.BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1). Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku), (= Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Archiwum Filologiczne XIX), Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1969, ss. 134.
 • 2). Kościół wobec antychrześcijańskiej polityki cesarza Juliana Apostaty (= „Acta Universitatis Lodziensis”, seria I, nr 63), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1980, ss. 235.
 • 3). Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800-1998), [Byzantina Lodziensia VI], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001, t. I-II, ss. 786.
 • 4). Teodozjusz I Wielki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003, ss. 89.
 • 5). Początki i etapy rozwoju bizantynologii polskiej, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii 2005, ss. 45 [Labarum I], (wyd. 2, poprawione 2006).

Artykuły/articles


 • 1). Polskoe vizantinovedenije v 1957-1961, „Vizantijskij Vremiennik” 22, 1963, s. 100-107.
 • 2). Antonine et Bélisaire, [in:] Byzantinische Beiträge, hrsg. J. Irmscher, Berlin 1964, s. 55-71 (współautor).
 • 3). Stagnation or Fluctuation in early Byzantine Society?, „Byzantinoslavica” 31, 1970, fasc. 2, s. 192-203.
 • 4). Les études byzantines en Pologne, „Byzantion” 44, 1974, fasc. 2, s. 530-557 (współautor).
 • 5). Les études byzantines au cours des 25 années de la Pologne Populaire, [in:] L’antiquité classique au cours des 25 années de la Republique Populaire de Pologne, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, s. 117-141 (= Bizantynistyka w Polsce Ludowej w okresie 25-lecia, [in:] Bałkanistyka polska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1974, s. 7-30).
 • 6). Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, „Rocznik Łódzki” 20(23), 1975, s. 5-21.
 • 7). „Emporoi” we wczesnobizantyńskiej Antiochii, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 23, 1986, s. 17-28.
 • 8). Atos w średniowieczu i dziś, [in:] III Dni Kultury Greckiej. Sesja popularno-naukowa, Łódź: Biblioteka im. L. Waryńskiego 1987, s. 14-34.
 • 9). Kierunki badań nad historią starożytną i średniowieczną powszechną, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 31, 1988, s. 20-24.
 • 10). Cesarz w politycznej teologii Euzebiusza z Cezarei i nauczaniu Jana Chryzostoma, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992, s. 13-27.
 • 11). Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 3-26.
 • 12). „Basileia” i „patris” w ujęciu Antiocheńczyków okresu wczesnobizantyńskiego, [in:] Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Gdańsk-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 1995, t. I, cz. 1, s. 107-116.
 • 13). Les études byzantines en Pologne (1974-1994), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 5-47.
 • 14). Nowa seria pism Ojców Kościoła, „Homo Dei” 64, 1996, nr 2-3, s. 151-154.
 • 15). Źródła myśli teologicznej. Seria wydawnicza Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy, „Homo Dei” 67, 1997, nr 4, s. 153-156.
 • 16). Bizancjum, [in:] Uniwersytet Łódzki, Informator Instytutu Historii, Łódź 1998, s. 52-55.
 • 17). Libanius et Jean Chrysostome – deux attitudes envers la centralisation et la bureaucratisation de l’Empire byzantin au IVe siecle, [in:] Mélanges d’histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, [Byzantina Lodziensia III], Łódź: Wydawnictwo Uniwerstytetu Łódzkiego 1998, s. 29-42.
 • 18). Bizantynistyka w Polsce, [in:] Antiquarum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (lata 1893-1993). Acta Societatis Philologae Polonorum, Warszawa-Wrocław: OBTA 1999, s. 73-89.
 • 19). Główne osiągnięcia polskich badań nad historią sztuki bizantyńskiej (do roku 1998), [in:] Sztuka średniowiecznego Wschodu i Zachodu. Osiągnięcia i perspektywy poznawcze u progu XXI wieku, red. M. Smorąg-Różycka, Kraków: Universitas 2002, s. 9-42.
 • 20). Omówienie stanu badań bizantynologicznych w Polsce oraz perspektywy rozwoju kadry naukowej (1999-2002), „Meander” 58, 2003, nr 2, s. 171-182.
 • 21). Bizantynistyka na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1999-2003, „Przegląd Historyczny” 95, 2004, nr 1, s. 109-118.
 • 22). VII Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa (Kazimierz Dolny, 7-9 października 2004), „Przegląd Nauk Historycznych” 3, 2004, nr 2(6), s. 226-235.
 • 23). Teatr we wczesnym Cesarstwie Bizantyńskim, „Przegląd Historyczny” 95, 2004, nr 3, s. 1-11.

Recenzje/reviews


 • 1). 901 not bibliograficznych w języku francuskim w „Byzantinoslavica” 32, 1971 – 55, 1994.
 • 2). [Rec.:] Geoponiki. Vizantijskaja sielskochoziajstvennaja enciklopedia X veka. Vvedenie, perevod s grečeskogo i kommentarii E. E. Lipšic, Moskva-Leningrad 1960, ss. 324 – „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 10, 1962, s. 695-698.
 • 3). [Rec.:] J. E. Karayannopoulos, Pegai tes byzantines istorias, Tessaloniki 1970, ss. 495 – „Byzantinoslavica” 33, 1972, fasc. 1, s. 51-55.
 • 4). [Rec.:] I. F. Fichman, Oksirinch – gorod papirusov. Socjalno-ekonomičeskie otnošenija v egipietskom gorode IV – serediny VII vekov, Moskva 1976, ss. 339 – „Byzantinoslavica” 39, 1978, fasc. 1, s. 49-52.
 • 5). [Rec.:] J. Češka, Římský stát a katolická církev ve IV století, Brno 1983, ss. 162 – „Euhemer” 28, 1984, nr 3, s. 156-159.
 • 6). [Rec.:] E. D. Hunt, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire A.D. 312-460, Oxford 1982, ss. 289 – „Byzantinoslavica” 47, 1986, fasc. 2, s. 226-228.
 • 7). [Rec. wyd.:] J. M. Roberts, Ilustrowana historia świata, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1986, t. I (przypisy, s. 231, 355), t. II (przypisy, s. 123).
 • 8). [Rec.:] Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par N. Oikonomides. Textes, planches, Paris 1984, ss. 397 – „Studia Źródłoznawcze” 30, 1987, s. 202-203.
 • 9). [Rec. wyd.:] R. Kamienik, Rubikon. Niektóre zagadnienia wojny domowej 49 roku przed naszą erą, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1987, ss. 151.
 • 10). [Rec. wyd.:] A. Niemirowski, Etruskowie, przełożył A. Szymański, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, ss. 344.
 • 11). [Rec.:] Dejiny Byzance. Pod vedením B. Zásterove. Napsal autorský kolektiv A. Avenarius, R. Dostálová, V. Fiala, V. Hrochová, M. Loos, O. Tůma, V. Vavřínek, B. Zásterová, Praha 1992, ss. 529 – „Byzantinoslavica” 54, 1993, s. 339-344.
 • 12). [Rec. wyd.:] Metodologia w badaniach naukowych historii wychowania, pod red. T. Jałmużny, I. i G. Michalskich, Łóddź 1993, ss. 347.
 • 13). [Rec.:] M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, (= „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, MXCIX, Prace Historyczne, zeszyt 104), Kraków 1993, ss. 161 – „Eos” 82, 1994, fasc. 1, s. 140-143.
 • 14). [Rec. wyd.:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia”, 49, 1994, Terra, Mare et Homines, ss. 241.
 • 15). [Rec.:] K. Ilski, Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1992, ss. 72 – „Vox Patrum” 11/12, 1991/1992, nr 20-23, wyd. 1995, s. 504-508.
 • 16). [Rec.:] H. Cichocka, Teoria retoryki bizantyńskiej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994, s. 177 – „Byzantinoslavica” 57, 1996, fasc. 1, s. 204-206.
 • 17). [Rec.:] J. Prostko-Prostyński, Utraeque res publicae. The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy (491-518) (= Publikacje Instytutu Historii UAM, 1), Poznań: Instytut UAM 1994, ss. 310 – „Byzantinoslavica” 57, 1996, fasc. 1, s. 194-196.
 • 18). [Rec.:] Vox Patrum XIII-XV, 1993-1995, nr 24-29: Antyk chrześcijański. Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, ss. 743 – „Byzantinoslavica” 58, 1997, s. 184-187.
 • 19). [Rec.:] R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie. Przeł. z angielskiego G. Żurek, Warszawa: PWN 1997, ss. 391 – „Nowe Książki” 1998, nr 4, s. 57-58.
 • 20). [Rec.:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV-VIII w.), wybór, wstęp, wprowadzenie i opracowanie P. Iwaszkiewicz, przedmowa ks. M. Starowieyski, Kraków: Wydawnictwo WAM 1996, ss. 375 (seria „Ojcowie żywi”, t. XIII) – „Homo Dei” 68, 1998, nr 2, s. 134-137.
 • 21). [Rec.:] Sz. Olszaniec, Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos” 1999, ss. 186 – „Eos” 86, 1999, fasc. 2, s. 389-392.
 • 22). [Rec.:] M. Dąbrowska, Łacinniczki nad Bosforem. Małżeństwa bizantyńsko-łacińskie w cesarskiej rodzinie Paleologów (XIII-XV w.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996, ss. 198 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2, 2000, s. 397-402.
 • 23). [Rec.:] I. Milewski, Pieniądz w greckiej kulturze patrystycznej IV wieku. Na przykładzie pism kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1999, ss. 280 – „Przegląd Historyczny” 91, 2000, z. 3, s. 474-478.
 • 24). [Rec.:] M. Stachura, Heretycy, schizmatycy i manichejczycy wobec cesarstwa rzymskiego (lata 324-428, wschodnia część imperium), Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” 2000, ss. 223 – „Vox Patrum” 19, 1999, nr 36-37, wyd. 2000, s. 539-543.
 • 25). [Rec.:] K. Ilski, Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2001, ss. 401 – „Przegląd Historyczny” 93, 2002, nr 2, s. 238-241.
 • 26). [Rec.:] M. Wilczyński, Germanie w służbie zachodnio-rzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, ss. 516 – „Eos” 89, 2002, nr 1, s. 177-180 (w języku angielskim); „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 4, 2002, s. 241-245 (w języku polskim).
 • 27). [Rec.:] J. Bonarek, Romajowie i Obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2003, ss. 211 – „Przegląd Historyczny” 94, 2003, nr 4, s. 477-479.
 • 28). [Rec.:] S. Turlej, The Chronicle of Monemvasia. The Migration of the Slaves and Church Conflicts in the Byzantine Source from the Beginnings of the 9th Century, Cracow: Historia Iagellonica 2001, ss. 180 – „Przegląd Nauk Historycznych” 2, 2003, nr 1/3, s. 234-239.
 • 29). [Rec.:] P. Cesaretti, Teodora, z włoskiego przełożyła Bogumiła Bielańska, Warszawa: Świat Książki 2003, ss. 335 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 6, 2004, s. 399-405.
 • 30). [Rec.:] D. Brodka, Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokattes, „Studien und Texte zur Byzantinistik”, hrsg. P. Schreiner, t. V, Peter Land, Frankfurt am Main 2004, ss. 255 – „Przegląd Historyczny” 96, 2005, nr 3, s. 487-489.
 • 31). [Rec.:] H. Cichocka, Mimesis i retoryka w traktatach Dionizjusza z Halikarnasu a tradycja bizantyńska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004, ss. 317 – „Byzantinoslavica” 63, 2005, s. 293-195.
 • 32). [Rec.:] T. Kotula, Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej (Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego. Ogólnego zbioru t. CIII), Kraków 2004, s. 144 – „Przegląd Historyczny” 96, 2005, nr 1, s. 135-136.
 • 33). [Rec. wyd.:] J. Bonarek, T. Czekalski, S. Sprawski, S. Turlej, Historia Grecji, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2005, ss. 716 (recenzja rozdziału: Okres bizantyński i turkokracja, s. 243-418).
 • 34). [Rec. wyd.:] Prokopiusz z Cezarei, O budowlach, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Ł. Grotowski, Warszawa: Prószyński i S-ka 2006, ss. 408.
 • 35). [Rec. wyd.:] K. Twardowska, Cesarzowe bizantyńskie 2 poł. V w. Kobiety a władza, Kraków: Historia Iagellonica 2006, ss. 256.

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • 1a). Hasła (podpisane imieniem i nazwiskiem) w Wielkiej Encyklopedii PWN, Warszawa 2001-2005:

   Bazyli I (t. 3, s. 332); Bazyli II (t. 3, s. 332); Belizariusz (t. 3, s. 389); bizantyńskie, cesarstwo (t. 4, s. 133-135); Bukoleon (t. 5, s. 13); Justynian I Wielki (t. 13, s. 79-80).
 • 1b). Hasła (niepodpisane) w Wielkiej Encyklopedii PWN, Warszawa 2001-2005:

   Agatiasz Scholastyk (t. 1, s. 196); Allatius, Allacci Leon (t. 1, s. 403); amoryjska dynastia (t. 1, s. 545); Ani (t. 2, s. 73); autokrator (t. 2, s. 529); bizantynologia (t. 4, s. 132); Blacherny (t. 4, s. 143); Bolland Jean (t. 4, s. 258); Bury John Bagnell (t. 5, s. 74); Chora, ob. Kariye Camii (t. 5, s. 508); demy (t. 7, s. 80); Diehl Charles (t. 7, s. 170); Du Cange Charles du Fresne (t. 7, s. 410); Dujczew Iwan (t. 7, s. 421); egzarcha (t. 8, s. 88); Egzarchat Kartaginy (t. 8, s. 88); Egzarchat Rawenny (t. 8, s. 88-89); Fokas (t. 9, s. 222); Grecu Vasile (t. 10, s. 440); Grégoire Henri (t. 10, s. 444); Gregoras Nicefor (t. 10, s. 444); Heisenberg August (t. 11, s. 203); Herakliusz I (t. 11, s. 245); Hezychiusz z Aleksandrii (t. 11, s. 287); Hezychiusz z Miletu (t. 11, s. 287); Irena (t. 12, s. 247); Jan I Tzimiskes (t. 12, s. 386); Kondakow Nikodim P. (t. 14, s. 238); Konstantyn VII Porfirogeneta (t. 14, s. 297); Konstantyn IX Monomach (t. 14, s. 297); L?mbros Spir?don (t. 15, s. 307-308); Laurent Vitalien (t. 15, s. 378); Lebeau Charles (t. 15, s. 392); Lemerle Paul (t. 15, s. 442); Leon I (t. 15, s. 454); Leon III (t. 15, s. 454); Leon VI Filozof (t. 15, s. 454); macedońska dynastia (t. 16, s. 362); Maurycjusz (t. 17, s. 152); Michał III (t. 17, s. 336); Moravcsik Gyula (t. 18, s. 89); Narses (t. 18, s. 357); Nika (t. 19, s. 57); Ostrogorski Georgij (t. 20, s. 80); Prokopiusz z Cezarei (t. 22, s. 335); Psellos Michał (t. 22, s. 491); Schlumberger Gustave (t. 24, s. 435); stratioci (t. 26, s. 119); Studios (t. 26, s. 175); syryjska dynastia (t. 26, s. 336); temy (t. 27, s. 309); Teodora, żona Justyniana Wielkiego (t. 27, s. 318); Teodora, żona cesarza Teofila (t. 27, s. 320-321); Teofilakt Symokatta (t. 27, s. 321); Uspienski Fiodor I. (t. 28, s. 372); Wasiljew Aleksandr A. (t. 29, s. 20); Wasiljewski Wasilij A. (t. 29, s. 20); Zachariä von Ligenthal Karl Eduard (t. 30, s. 176); Zakrzewski Kazimierz (t. 30, s. 212); Złatarski Wasił (t. 30, s. 398); Zonaras Jan (t. 30, s. 431).
 • 2). Hasła (podpisane imieniem i nazwiskiem) w Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod red. O. Jurewicza, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2002:

   Abgar V Ukamma (s. 1-2); Acta Sanctorum (s. 4); Aleksandria ad Istrum (s. 15); Allatius Leon (s. 20); Aman (s. 21); Amastrys (s. 21); Amazja (s. 21); Amida (s. 22-23); Analecta Bollandiana (s. 24); Anargyroi (s. 24-25); Anastaseos klasztor (s. 25); Anatolia (s. 27-28); Anazarba (s. 29); Andrzeja św. in Crisi klasztor (s. 34); Ankyra (s. 34-35); Antemiusz (s. 36); Antiochia (s. 37-39); Antiochia w Pizydii (s. 39); Antiochia nad Meandrem (s. 39); Antiochia przy Kragos (s. 39); Apamea w Bitynii (s. 40); Apamea w Osroenie (s. 40); Apamea w Syrii (s. 40-41); Apamea Kibotos (s. 41); Arabisos (s. 47); Archanioła Michała Klasztor (s. 47); Archontia (s. 47); Arianie (s. 48-49); Ariusz (s. 50); Arkadiusz (s. 51); Arta (s. 52); Association Internationale des Études Byzantines (s. 55); Ateny (s. 57); Attyka (s. 61-62); Aksencjusza Góra (s. 62); Awlon (s. 63); Azja, diecezja (s. 63); Basiana klasztor (s. 67); Bazylego klasztor (s. 68); Bejrut (s. 73); Berliner Byzantinische Arbeiten (s. 76); Beroia w Syrii (s. 76-77); Beroia w Macedonii (s. 77); Bitola (s. 78); Bizantyńskie Cesarstwo (s. 94-102); Blacherny (s. 102); Bogurodzicy Pewnej Nadziei klasztor (s. 103); Boissonade Jean-François (s. 104); Bollandyści, Societas Bollandiana (s. 104); Bostra (s. 105); Bukoleon (s. 107-108); Bury John Bagnell (s. 108); Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher (s. 109); Byzantinische Zeitschrift (s. 110); Byzantinoslavica (s. 110); Byzantion (s. 110); Cezarea [Kapadocka] (s. 111); Cezarea [Maritima] (s. 111-112); Cezary (s. 112); Chalandon Ferdinand (s. 112); Chora klasztor (s. 118-119); Clarissimus (s. 123); Collection byzantine (s. 124); Corpus Bonnense (s. 126); Corpus Fontium Historiae Byzantinae (s. 126); Corpus Parisinum (s. 127); Corpus Venetum (s. 127); Cousin Louis (s. 127-128); Cylicja (s. 129); Dacja, diecezja (s. 132); Dafne (s. 132); Dalmacjusza klasztor (s. 133-134); Damaszek (s. 134); Diecezja (s. 142); Diehl Charles (s. 142-143); Diomedesa klasztor (s. 145); Dionizego klasztor (s. 146); Diosa klasztor (s. 146); Dochiariu klasztor (s. 147); Dölger Franz (s. 148); Drungariusz wigili (s. 149-150); Du Cange Charles du Fresne (s. 150); Dujczew Iwan (s. 150-151); Edessa (s. 154); Egipt, diecezja (s. 157); Emesa (s. 159); Epir (s. 160-161); Esfigmenu klasztor (s. 162); Eufrat (s. 166); Eufratezja (s. 166-167); Eutymiusza klasztor (s. 169); Evert-Kappesowa Halina (s. 170-171); Ewergetidos klasztor (s. 171); Fenicja (s. 173); Filadelfia (s. 174); Filantropu (s. 174); Filipopol (s. 175); Filoteu klasztor (s. 177); Firman (s. 177); Galipoli (s. 183); Gaza (s. 184); Germanikea (s. 186); Gloriosus (s. 187); Grecu Vasile (s. 189); Grégoire Henri (s. 189); Grigoriu klasztor (s. 190); Grottaferrata (s. 190); Harran (s. 197); Heisenberg August (s. 198); Helena (s. 198); Heliopol (s. 200); Hierapol (s. 207-208); Hodegetrias klasztor (s. 211); Idiorytmia (s. 215); Ignacy Agalian (s. 215); Ikonium (s. 215-216); Illustris (s. 218); Iorga Nicolae (s. 220); Iwiron klasztor (s. 223-224); Jana Prodromosa klasztor (s. 240); Jana w Hebdomonie klasztor (s. 240-241); Janina (s. 241); Jerozolima (s. 241-242); Jerzego klasztor w Mangana (s. 242); Jireček Konstantin (s. 243); Jordan (s, 244); Judea (s. 245); Julian Apostata (s. 245-246); Kanikleiu klasztor (s. 254); Kapadocja (s. 256); Karakalu klasztor (s. 256); Karmel (s. 257); Kasandria (s. 258-259); Kastamonitu klasztor (s. 259); Kastoria (s. 259-260); Katholikon (s. 262); Kecharitomenes klasztor (s. 261); Kojlesyria (s. 264); Komagena (s. 265-266); Kondakow Nikodim Pawłowicz (s. 268); Konstancjusz I Chlorus (s. 269); Konstancjusz II (s. 269-270); Konstancjusz Gallus (s. 270); Konstans I (s. 270); Konstantyn I Wielki (s. 271-272); Konstantyn II (s. 272-273); Kosma Indikopleustes (s. 287); Kosmidion klasztor (s. 287); Krumbacher Karl (s. 289-299); Ksenofinta klasztor (s. 293); Ktezyfon (s. 294); Kubikularia (s. 294-295); Kukuzos (s. 295); Kuriałowie (s. 295-296); Kutlumus klasztor (s. 296-297); Labbé Philippe (s. 298); Laodycea ad Lycum (s. 299-300); Laodycea w Lykaonii (s. 300); Laodycea w Syrii (s. 300); Laodycea ad Libanon (s. 300); Larysa (s. 300-301); Laura, Wielka Laura (s. 301-302); Laurent Vitalien (s. 302-303); Lebeau Charles (s. 303); Lemerle Paul (s. 303-304); Lewczenko Mitrofan Wasiljewicz (s. 310); Libos klasztor (s. 312); Limon klasztor (s. 313); Łazarza klasztor (s. 317); Mabillon Jean (s. 318); Macedonia (s. 317-318); Macedonia, diecezja (s. 319); Majuma (s. 321); Mamasa klasztor (s. 323); Manuela klasztor (s. 329); Marthas klasztor (s. 331); Medikion klasztor (s. 336); Megalu Agru klasztor (s. 336); Megalu Spelaiu klasztor (s. 336); Melitena (s. 337-338); Melnik (s. 338); Mesazon (s. 339); Metamorfoseos klasztor (s. 340); Mezopotamia (s. 340-341); Mezopotamia tem (s. 341); Michał Cerulariusz (s. 347); Michała z Kataskeptis klasztor (s. 349-350); Migne Jacques-Paul (s. 350); Mikołaja klasztor (s. 350); Mopsuestia (s. 357-358); Moravcsik Gyula (s. 358); Myrelaiu klasztor (s. 363); Myrsiniotis klasztor (s. 363); Narsu klasztor (s. 364); Nazaret (s. 365); Neapol (s. 366); Niebuhr Barthold Georg (s. 368); Nicejskie wyznanie wiary (s. 375); Nikopol w Palestynie (s. 376); Nikopol w Epirze (s. 376); Niniwa (s. 377); Nisibis (s. 377); Nobilissimus (s. 377-378); Orontes (s. 382); Orybazjusz (s. 383); Osroena (s. 383); Ostrogorski Georgije (s. 383-384); Palestyna (s. 389-390); Palmira (s. 391); Pammakaristu klasztor (s. 391); Panhypersebastos (s. 392); Pantelejmona klasztor (s. 393); Pantokratora klasztor (s. 393); Pantokratora klasztor w Konstantynopolu (s. 393-394); Peges klasztor (s. 399); Pela (s. 399); Pentapol (s. 402); Perfectissimus (s. 402); Peribleptu klasztor (s. 402); Poussine Pierre (s. 407); Prefekt pretorium (s. 407); Prefektura pretorium Ilirii (s. 407-408); Prefektura pretorium Italii, Ilirii i Afryki (s. 408); Prefektura pretorium Wschodu (s. 408); Prespa (s. 409); Prilep (s. 409-410); Protospatariusz (s. 413-414); Protowestiariusz (s. 414); Prowincja (s. 414); Rafania (s. 418); Schlumberger Gustave (s. 429-430); Sebastia (s. 431); Seleucja nad Tygrysem (s. 432); Seleucja Pieria (s. 432-433); Seminarium Kondakovianum (s. 433); Seres (s. 434); Serwia (s. 435); Simonos Petras klasztor (s. 435); Skopje (s. 436-437); Sobory (s. 438-439); Spectabilis (s. 441); Stawronikita klasztor (s. 443-444); Studiosa klasztor (s. 447); Sydon (s. 448); Syria (s. 451-452); Świętego Pawła klasztor (s. 452); Tars (s. 454); Teodoret z Cyru (s. 463); Tesalia (s. 470-471); Tesalonika (s. 471-473); Tetrarchia (s. 473-474); Tracja diecezja (s. 478); Trypolis (s. 481-482); Tyana (s. 483); Tyberiada (s. 484); Tyr (s. 485); Uspienski Fiodor Romanowicz (s. 488); Walens (s. 488-489); Walentynian I (s. 489); Wasilewski Wasilij Grigoriewicz (s. 490-491); Wasiliew Aleksander Aleksandrowicz (s. 491); Watopedi klasztor (s. 491); Wikariusz (s. 492); Wizantijskij Sbornik (s. 494); Wizantijskij Wriemiennik (s. 494); Wodena (s. 494); Wolf Hieronymus (s. 494-345); Wschód diecezja (s. 495); Zachariä von Lingenthal Karl Eduard (s. 495-496); Zakład Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego (s. 497); Zakrzewski Kazimierz (s. 497); Zesłanie (s. 499); Zeugma (s. 499); Zografu klasztor (s. 501).

Nekrologi/necrologies


 • 1). Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), „Kwartalnik Historyczny” 93, 1986, nr 1, s. 293-296.
 • 2). Prof. dr Halina Evert-Kappesowa (1904-1985), „Rocznik Łódzki” 36, 1986, s. 337-339.
 • 3). Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i Jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, „Eos” 75, 1987, fasc. 2, s. 229-250.

Tłumaczenia/translations


 • 1). G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa: PWN 1967, s. 47-93, 369-445 (tłumaczenie z niemieckiego, rozdz. I i VIII).
 • 2). Cywilizacje starożytne. Praca zbiorowa pod red. A. Cotterella, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990, s. 151-184; 216-306; 381-395 (tłumaczenie z angielskiego).
 • 3). A. Cotterell, Słownik mitów świata, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1993, s. 5-85, 193-280, 425-438 (tłumaczenie z angielskiego). Wydanie 2: Katowice: Wydawnictwo „Książnica” 1996, s. 5-65, 143-215, 316-321; dodruk 1999; wydanie 3: Katowice: Wydawnictwo „Książnica” 2001; wydanie 4: Wydawnictwo „Książnica” 2006.
 • 4). Oksfordzka encyklopedia świata. Od prehistorii do 1800 r., (140 stron), Łódź: Pro-media 1996 (tłumaczenie z angielskiego), płyta kompaktowa.
 • 5). Oxford. Ilustrowana encyklopedia uniwersalna. Historia świata. Od pradziejów do 1800 roku, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza BGW 1997, ss. 387 (tłumaczenie z angielskiego).

Komentarze, wstępy, wprowadzenia, posłowia/Commentaries, prefaces, introductions, afterwords


 • 1). Avant-propos, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 3.
 • 2). Byzantina Lodziensia, [in:] S. Bralewski, Imperatorzy późnego cesarstwa rzymskiego wobec zgromadzeń biskupów, [Byzantina Lodziensia I], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1997, s. 3-5.
 • 3). Bizantynologia w Uniwersytecie Łódzkim, [in:] T. Wolińska, Stosunki Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunalski 1998, s. 6-14.
 • 4). Byzantine Studies at the University of Łódź, [in:] M. Kokoszko, Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ Chronicle, [Byzantina Lodziensia II], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, s. 3-8.
 • 5). Przedmowa, [in:] Historia Bizancjum, pod red. W. Cerana, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005), s. 3-5.

Redakcja/editing


 • 1). P. Krupczyński, Trudności zachodnich wypraw Belizariusza, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1981 (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 4), ss. 156.
 • 2). M. Dąbrowska, Bizancjum, Francja I Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1986 (= „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 27), s. 101.
 • 3). Historia starożytna i średniowieczna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1992 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44), ss. 125.
 • 4). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1993 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48), ss. 141.
 • 5). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56), ss. 194.
 • 6). Mélanges d’histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, [Byzantina Lodziensia III], Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998, ss. 208.
 • 7). Historia Bizancjum, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2005 (=„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80), ss. 171.

Varia & miscellanea


 • 1). XV Międzynarodowy Kongres Bizantynistów, Ateny 5-11 IX 1976, „Studia Źródłoznawcze” 23, 1978, s. 265-268 (współautor).
 • 2). XVI Międzynarodowy Kongres Bizantynistów Wiedeń 4-9 IX 1981, „Studia Źródłoznawcze” 29, 1985, s. 255-258.

prof. dr Halina Evert-Kappesowa

Halina Evert-Kappesowa

HALINA EVERT-KAPPESOWA


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

bizantynolog

Inicjatorka badań bizantynologicznych w Łodzi

* 27 XII 1898, Moskwa

† 10 VI 1985, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


3 III 1971

1 X 1956

16 V 1945

II 1942


1937

1934-1937

tytuł profesora nadzwyczajnego, decyzją Rady Państwa

tytuł naukowy docenta

zatwierdzenie tytułu doktora przez Radę Wydziału Humanistycznego UW

tytuł naukowy doktora (tajny UW; Komisja: Andrzej Tretiak, Marceli Handelsman, Stanisław Kętrzyński)

stopień naukowy magistra historii

studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Humanistyczny)


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


X 1966 – IX 1975

IX 1957 – IX 1970

X 1970 – VI 1971

III 1971 – VI 1985

1957-1959

X 1956 – III 1971

IV 1955 – IX 1956

IX 1951 – IV 1955

VIII 1950 – IX 1951

X 1949 – IX 1950

1948-1950

III 1945 – VIII 1948

1945-1947

1936 – IX 1939

1936-1938

1927-1936

1923-1927

kierownik Zakładu Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej UŁ

kierownik Zakładu Historii Bizancjum UŁ

visiting professor w Dumbarton Oaks

profesor nadzwyczajny (od IX 1975 emerytowana)

wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (historia starożytna)

docent UŁ

zastępca profesora

adiunkt w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej UŁ

starszy asystent w Zakładzie Historii Starożytnej i Średniowiecznej UŁ

Centralna Szkoła Wyszkolenia Sanitarnego (wykładowca, historia)

lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej

V Państwowe Gimnazjum i Liceum w Łodzi, nauczycielka

Uniwersytet Łódzki, zajęcia zlecone

młodszy asystent w Katedrze Historii Bizancjum Uniwersytetu Warszawskiego

Gimnazjum Anny Jakubowskiej w Warszawie (nauczyciel historii)

pobyt w Istambule

bibliotekarz w Centralnej Bibliotece Wojskowej, korespondentka w Izbie Polsko-Tureckiej


STANOWISKA ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE POSITIONS


1964-1965


1963, 1966

wiceprezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, kierownik sekcji krytycznej

członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA EDITORIAL ACTIVITIES


 • „Byzantinoslavica” (Praha), czł. komitetu redakcyjnego
 • „Palaeologia” (Osaka), czł. komitetu redakcyjnego
 • „Nautologia” (Gdynia), czł. komitetu redakcyjnego

CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


1963-1985

1963-1985


1963-1985

1955-1985

 

1971-1985
1973

1971

1969

1955

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

Komisja Bizantynologiczna Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk

Association Internationale des Études Byzantines

Polskie Towarzystwo Historyczne

Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Komisja Bałkanistyczna Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Medal Uniwersytet Łódzki w służbie Społeczeństwu i Nauki

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego

nagroda ministra oświaty i szkolnictwa wyższego, II stopnia

Medal X-lecia PRL


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • stosunki Bizancjum z Zachodem w okresie unii lyońskiej
 • stosunki bizantyńsko-łacińskie w przededniu zdobycia Konstantynopola przez Turków
 • stosunki gospodarczo-społeczne w Bizancjum w VII-IX w.;
 • kolonizacja słowiańska w cesarstwie bizantyńskim; wieś bizantyńska
 • kryzys Bizancjum w XI w.

PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


Habilitacje: Waldemar Ceran (1979)


Prace doktorskie (promotor): Waldemar Ceran (1967), Piotr Krupczyński (1977), Małgorzata Dąbrowska (1985)


Prace magisterskie (promotor): Waldemar Ceran (1960), Stanisław Wiśniewski (1960), Adam Chodakowski (1962), Zofia Gaszyńska (1964), Marian Wiktorowski (1965), Andrzej Dyło (1967), Stefan Kwaśniak (1968), Urszula Krupczyńska (1968), Piotr Krupczyński (1968), Eleonora Trzcińska (1969), Jerzy Kotowski (1969), Renata Bolanowska (1974), Paweł Dzieciński (1977), Jacek Kluczkowski (1981)


STYPENDIA, WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE
SCHOLARSHIPS, LECTURES & PAPERS, CONFERENCES


Profesor Halina Evert-Kappesowa brała udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych przez całą swą karierę naukową; nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń naukowych, w których wzięła udział. Poniższy wykaz jest zatem – z konieczności – wyborem:


1938

1957


1963

IX 1961


IX 1966 XIII


Paryż, stypendium, pod opieką naukową Charles’a Diehla, Rodolphe’a Guillanda

konferencja bizantynologiczna, Praga (odczyt L’État et l’avenir des études byzantines en Pologne)

międzynarodowa konferencja, Weimar (referat Antonine et Bélisaire)

Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Ochryda (komunikat Quelques remarques sur la colonisation slave)

Międzynarodowy Kongres Bizantynologiczny, Oksford (referat Société et organisation intérieure au XIe siecle)Należy również wspomnieć wystąpienia na sympozjach bizantynologicznych w Strasburgu (1969, 1973), Paryżu (1973), odczyty na uniwersytetach w Tuluzie i BochumObszerniej na temat życia i dokonań naukowych profesor Evert-Kappesowej traktują artykuły:

W. Ceran, Profesor dr Halina Evert-Kappesowa. Sylwetka uczonej i pedagoga, „Rocznik Łódzki” 20(23), 1975, s. 5-14.

Idem, Halina Evert-Kappesowa (27 XII 1904 – 10 VI 1985), „Kwartalnik Historyczny”, 1986, s. 293-296.

Idem, Prof. dr Halina Evert-Kappesowa i jej dorobek w badaniach nad dziejami Bizancjum, „Eos” 75, 1988, s. 229-243.


BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1. (z J. Schoenbrennerem) Wyprawy krzyżowe, Warszawa 1947, ss. 27.
 • 2. (z B. Zwolskim) Historia starożytna dla klasy VIII, Warszawa 1958, ss. 359 (następne wydania: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965).
 • 3. Studia nad historią wsi bizantyjskiej w VII-IX wieku, Łódź 1963, ss. 119.
 • 4. Historie konstantynopolitańskie, Warszawa 1964, ss. 189 (drugie wydanie, Łódź 1988, ss. 198).

Artykuły/articles


 • 1. La société byzantine et l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 10, 1949, s. 28-41.
 • 2. Stronnictwo antyłacińskie w Konstantynopolu w przeddzień jego upadku, „Przegląd Historyczny” 40, 1949, s. 128-144.
 • 3. La clergé byzantin et l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 13, 1952, s. 68-92.
 • 4. La tiare ou le turban, „Byzantinoslavica” 14, 1953, s. 245-257.
 • 5. Bizancjum we wczesnym średniowieczu: Upadek Cesarstwa Rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum, pod red. M. H. Serejskiego, Warszawa 1954, s. 136-186.
 • 6. Byzance et le St. Siege a l’époque de l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 16, 1955, s. 297-317.
 • 7. Wieś bizantyjska i jej struktura w świetle badań współczesnej historiografii burżuazyjnej i radzieckiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” ser. I, z. 1, 1955, s. 47-79.
 • 8. La fin de l’Union de Lyon, „Byzantinoslavica” 17, 1956, s. 1-18.
 • 9. Biedaczyna Prodromos – człowiek niepotrzebny. Szkic z życia społeczeństwa bizantyńskiego w XII w., „Meander” 9, 1957, s. 269-282.
 • 10. L’État et l’avenir des études byzantines en Pologne, „Byzantinoslavica” 19, 1958, s. 226-230.
 • 11. Issledovanija po vizantinovedeniju w Polše, „Vizantijskij Vremennik” 13, 1958, s. 327-336.
 • 12. Une grande propriété fonciere du VIIIe s. a Byzance – „Byzantinoslavica” 24, 1963, s. 32-40.
 • 13. (z W. Ceranem i S. Wiśniewskim) Antonine et Belisaire, [in:] Byzantinische Beiträge, hrsg. J. Irmscher, Berlin 1964, s. 55-70.
 • 14. Quelques remarques sur la colonisation slave, [in:] Actes du XIIe Congres International des Études Byzantines, t. II, Beograd 1964, s. 79-81.
 • 15. Société et organisation intérieure au XIe siecle, [in:] Supplementary Paper. The Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies, Oxford 1967, s. 397-400.
 • 16. Studia nad historią wsi bizantyńskiej w VII-IX wieku (Studien zur Geschichte des byzantinischen Dorfes im 7-9 Jahrhundert), Bibliotheca Classica Orientalis, Berlin 1967, s. 150-154 (autoreferat).
 • 17. Recherches sur la colonisation slave a Byzance, „Revue des Études Sud-Est Européennes” 7, 1969, s. 63-71.
 • 18. Słowianie pod Tesaloniką, [in:] Europa – Słowiańszczyzna – Polska. Studia ku uczczeniu profesora K. Tymienieckiego, Poznań 1970, s. 180-196.
 • 19. (z W. Ceranem) Les études byzantines en Pologne, „Byzantion” 44, 1974, s. 530-557.
 • 20. Morze w kulturze bizantyńskiej, [in:] Morze w kulturach świata, pod red. A. Piskozuba, Wrocław 1976, s. 283-294.
 • 21. L’Archipel de Marmara comme lieu d’exil, „Byzantinische Forschungen” 5, 1977, s. 27-34.
 • 22. Wyspy Archipelagu Marmara jako miejsce zesłania, [in:] Polska – Niemcy – Europa. Księga ku czci prof. J. Pajewskiego, Poznań 1978, s. 33-44.
 • 23. The Social Rank of the Physician in the Early Byzantine Empire (IVth – VIIth Centuries A.D.), [in:] Byzance et les Slaves. Mélanges I. Dujčev, Paris 1979, s. 139-164.
 • 24. Bizancjum a kuria rzymska w okresie unii Lyońskiej (1274-1282), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 14, 1983, s. 3-25.
 • 25. Formy zesłania w państwie bizantyńskim, „Harvard Ukrainian Studies” 7, 1983, s. 166-173.
 • 26. Porfiriusz, biskup Gazy a poganie, „Acta Universitatis Lodziensis. Antiquitas” 9, 1983, s. 33-41.
 • 27. Wielka i drobna własność ziemska w Egipcie w IV-VII w., „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 23, 1986, s. 3-15.

Recenzje/reviews


 • 1. [rec:] Ch. Diehl, Ch. Marcais, Le monde Oriental de 395 a 1081, „Histoire Générale”. T. III, Paris 1944, T. III, Paris 1944; Ch. Diehl, L. Oeconomos, R. Guilland, R. Grousset, Le monde Oriental de 1081 a 1453, „Histoire Générale”, T. IV, Paris 1945 – „Kwartalnik Historyczny” 57, 1949, s. 175-178.
 • 2. [rec:] F. Uspenskij, Istorija Vizantijskoj Imperii, t. III, Moskva-Leningrad 1948 – „Kwartalnik Historyczny” 57, 1949, s. 173-175.
 • 3. [rec:] N. V. Pigulevskaja, Vizantija na putjach w Indiju, Moskva-Leningrad 1951 – „Byzantinoslavica” 13, 1952, s. 334-342.
 • 4. [rec:] V. F. Gajdukevič, Bosporskoe carstvo, Moskva-Leningrad 1949 – „Przegląd Nauk Historyczno-Społecznych” 3, 1953, s. 339-342.
 • 5. [rec:] A. P. Kazhdan, Agrarnye otnošenija v Vizantii v XIII-XIV v., Moskva 1952 – „Kwartalnik Historyczny” 61, 1954, s. 245-253.
 • 6. [rec:] J. Lindsay, Byzantium into Europe, London 1952 – „Byzantinoslavica” 15, 1954, s. 241-244.
 • 7. [rec:] A. Hadjinikolou-Marava, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin, Athenes 1950 – „Byzantinoslavica” 16, 1955, s. 352-355.
 • 8. [rec:] A. Aymard, J. Auboyer, L’Orient et la Grece Antique, Paris 1955. A. Aymard, J. Auboyer, Rome et son empire, Paris 1954 – „Kwartalnik Historyczny” 64, 1957, s. 109-133.
 • 9. [rec:] F. Dölger, Das Kaiserjahr der Byzantiner. Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1949 – „Studia Źródłoznawcze” 1, 1957, s. 291-292.
 • 10. [rec:] E. Eichman, Weihe und Krönung des Papstes im Mittelalter, München 1951 – „Byzantinoslavica” 18, 1957, s. 103-106.
 • 11. [rec:] S. Mikucki, Studia nad najdawniejszą dyplomatyką ruską. 1. Traktaty rusko-bizantyjskie z X w., „Pamiętnik Słowiański” 3, 1952, s. 106-146 – „Studia Źródłoznawcze” 1, 1957, s. 278-280.
 • 12. [rec:] M. V. Levčenko, Očerki po istorii rusko-vizajnijskich otnošenii, Moskva 1956 – „Kwartalnik Historyczny” 65, 1958, s. 916.
 • 13. [rec:] J. M. Hussey, The Byzantine World, London 1957 – „Byzantinoslavica” 20, 1959, s. 78-82.
 • 14. [rec:] J. Gill, The Council of Florence, Cambridge 1959 – „Byzantinoslavica” 21, 1960, s. 301-310.
 • 15. [rec:] R. Guilland, Études byzantines, Paris 1959 – „Kwartalnik Historyczny” 67, 1960, s. 1117-1120.
 • 16. [rec:] W. Kowalenko, Znowu o Dagome iudex, „Roczniki Historyczne” 24, 1958, s. 233-251 – „Byzantinoslavica” 21, 1960, s. 106-107.
 • 17. [rec:] W. Ohnsorge, Abendland und Byzanz, Weimar 1959 – „Byzantinoslavica” 22, 1961, s. 93-95.
 • 18. [rec:] A. P. Kazhdan, Dve vizantijskie chroniki X veka, Moskva 1951 – „Studia Źródłoznawcze” 7, 1962, s. 162-165.
 • 19. [rec:] T. Wasilewski, Administracja bizantyńska na ziemiach słowiańskich i jej polityka wobec Słowian w XI-XII w. , „Kwartalnik Historyczny” 70, 1963, s. 303-323 – „Byzantinoslavica” 26, 1965, s. 393-394.
 • 20. [rec:] J. Gill, Personalities of the Council of Florence and other essays, Oxford 1964 - „Byzantinoslavica” 27, 1966, s. 376-382.
 • 21. [rec:] G. Karlsson, Idéologie et cérémonial dans l’epistolographie byzantine, Uppsala 1962 – „Studia Źródłoznawcze” 11, 1966, s. 163-166.
 • 22. [rec:] H. Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 1966 – „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 29, 1968, s. 221-225.
 • 23. [rec:] Actes de Lavra. Premiere partie: des origines a 1204, edition diplomatique par P. Lemerle, A. Guillou, N. Sovronos, avec collaboration de D. Papachrysanthou, Paris 1970 – „Byzantinoslavica” 35, 1974, s. 57-60.
 • 24. [rec:] T. Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX w. Studia z dziedziny stosunków politycznych i kulturalnych, Warszawa 1972 – „Byzantinoslavica” 35, 1974, s. 57-60.
 • 25. [rec:] D. M. Nicol, The Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, London 1972 – „Roczniki Historyczne” 43, 1977, s. 179-185.
 • 26. [rec:] A. Ducellier, Le drame de Byzance. Idéal et échec d’une société chrétienne, Paris 1976 – „Byzantinoslavica” 40, 1979, s. 221-223.

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • 1. Ludwik Józef Kappes, [in:] Polski Słownik Biograficzny, t. VI, Warszawa 1948, s. 323-324.
 • 2. Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, pod red. W. Kowalenki, G. Labudy, T. Lehr-Spławińskiego, t. I, A-E, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961; t. II, F-K, Wrocław-Warszawa-Kraków 1964: Aleiok-Alzek, s. 19; Ałogobotur, s. 21; Azowskie Morze, s. 63; Bajan, s. 69; Bałkany, s. 71-72; Bazyli I Macedoński, s. 97-98; Bazyli II, s. 98; Belzetia, s. 102; Bezmer, s. 109; Bitolj, s. 121-122; Bizancjum, s. 123-124; Bizancjum – stosunki ze Słowianami, s. 124-125; Boritakan, s. 150; Borys-Michał, s. 151; Chalkokondyles Laonikos, s. 237; Chronikon Gradense, s. 258; Dabragezas, s. 309; Eutychiusz, s. 462; Focjusz, s. 63-64; Georgios Akropolita, s. 94; Gregoras Nikephoros, s. 155.

Nekrologi/necrologies


 • 1. Casimir Zakrzewski, le premier byzantologue polonais, „Palaeologia” 7, 1959, s. 99-106.

Tłumaczenia/translations


 • 1. [redakcja i tłumaczenie z niemieckiego, z udziałem W. Cerana i S. Wiśniewskiego] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967, ss. 499.
 • 2. Konstantyn VII Porfirogeneta, O Rusach, którzy przybywają z Rusi do Konstantynopola w monoksylach, „Nautologia” 5, 1970, s. 73-78. (tłumaczenie z greckiego, wstęp i komentarz)

Komentarze, wstępy, wprowadzenia, posłowia/Commentaries, prefaces, introductions, afterwords


 • 1. Przedmowa, [in:] K. Zakrzewski, U schyłku świata antycznego, Warszawa 1964, s. 5-21.
 • 2. Bizantynistyka w Polsce, [in:] G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, przekład pod red. H. Evert-Kappesowej, Warszawa 1967, s. 27-45.
 • 3. R. Browning, Justynian i Teodora, Warszawa 1977, s. 240-244 (przypisy).
 • 4. H. W. Haussig, Historia kultury bizantyńskiej, przekład T. Zabłudowski, Warszawa 1980, s. 515-518 (noty).

Varia & miscellanea


 • 1. (z B. Zasterovą) Le XIe Congres International des Sciences Historiques a Stockholm – „Byzantinoslavica” 23, 1962, s. 130-133.
 • 2. (z W. Ceranem) XV Międzyanrodowy Kongres Bizantynistów, Ateny 5-11 IX 1976, „Studia Źródłoznawcze” 23, 1978, s. 265-268.

dr Paweł Filipczak

Paweł Filipczak

PAWEŁ FILIPCZAK


Adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

doktor nauk humanistycznych

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 93


Prywatny/personal

ul. I. J. Paderewskiego 31 m. 13

93-509 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 93

E-mail: pawelfilipczak@uni.lodz.pl


* 4 XII 1975, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


X II 2008

31 I 2008

5 VII 1999

1994-1999

1994

1990-1994

doktor nauk humanistycznych

obrona rozprawy doktorskiej

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim (specj. dydaktyczna)

Egzamin dojrzałości

XIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Piotrowiczowej w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


III 2008

X 2006 – II 2008

2000-2006

adiunkt w Katedrze Historii Bizancjum

asystent w Katedrze Historii Bizancjum, Instytut Historii UŁ

asystent w Instytucie Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski


STANOWISKA ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE POSITIONS


 • Koordynator kierunku historia ds. Europejskiego Systemu Transferów Punktów Zaliczeniowych (ECTS) w Instytucie Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, w Piotrkowie Trybunalskim

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • bunty i niepokoje społeczne w miastach wczesnobizantyńskich
 • historia Antiochii między IV a VI w. n.e.

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


 • Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy (współuczestnictwo: zagadnienia związane z kształtem urbanistycznym miasta – budowle administracji publicznej, zarządzaniem miastem oraz relacjami między ludnością a urzędnikami, a także miejscem Konstantynopola na szlakach drogowych.

OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


 • Historia starożytna powszechna (kurs)
 • Starożytny Bliski Wschód i Grecja Antyczna – wybrane zagadnienia (1) (konwersatorium)
 • Starożytny Bliski Wschód i Grecja Antyczna – wybrane zagadnienia (2) (konwersatorium)
 • Wybrane zagadnienia z historii i kultury antycznej basenu Morza Śródziemnego – Bliski Wschód i Grecja (konwersatorium)

WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


 • 1. Referat Rywalizacja Rzymu i Persji o Armenię w IV w. n.e. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Milicz (21-23 września 2007 r.).

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Artykuły/articles


 • 1. Władze państwowe wobec zamieszek fakcji cyrkowych w Antiochii, w świetle Kroniki Jana Malalasa, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 6, 2004, s. 35-49. [State Authorities towards to Riots of Circus Factions in the light of the Chronicle of John Malalas]
 • 2. Klasyfikacja rozruchów społecznych w syryjskiej Antiochii (IV – VI w. n.e.), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 55-79. [The Classification of Social Riots in Syrian Antioch (IV – VI AD)]
 • 3. Siły policyjne w Antiochii w świetle listów i mów Libaniusza, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. M. J. Leszki i P. Krupczyńskiego, Łask-Łódź 2006, s. 53-71. [Police forces in Antioch in the light of Libanius’s Letters and Orations]

Varia & miscellanea


 • 1. [rec:] B. Składanek, Historia Persji, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1999, t. I, ss. 289 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 4, 2002, s. 249-253.
 • 2. [rec:] W. Ceran, Historia i bibliografia rozumowana bizantynologii polskiej (1800 – 1998), (Byzantina Lodziensia VI), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, t. 1, ss. 400; t. 2, ss. 401-786 – „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 4, 2002, s. 245-249.
 • 3. [rec:] J. H. W. G. Liebeschuetz, The Decline and Fall of the Roman City, Oxford University Press, Oxford 2001, ss. 479 – „Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2004, s. 202-209.

dr hab. Maciej Kokoszko, prof. UŁ

Maciej Kokoszko

MACIEJ KOKOSZKO


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

mgr filologii klasycznej

bizantynolog

kierownik Katedry Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 82


Prywatny/personal

ul. Bobowa 4

94-248 Łódź

tel. (48 42) 650 02 48

E-mail: mkokoszko@komandor.pl


* 2 VIII 1962, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


19 X 2006

19 X 1995

8 VI 1995

X 1987

VII 1987

1981-1987

1981

1977-1981

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

doktor nauk humanistycznych

obrona rozprawy doktorskiej

magister filologii klasycznej

magister historii

studia historyczne i filologiczne na Uniwersytecie Łódzkim

Egzamin dojrzałości

XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


III 2007 -

XI 2006 -

I 1996 – X 2006

X 1987 – XII 1995

kierownik Katedry Historii Bizancjum

profesor nadzwyczajny UŁ

adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum (następnie Katedrze Historii Bizancjum) UŁ

asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (następnie Zakład Historii Bizancjum) UŁ


STANOWISKA ADMINISTRACYJNE ADMINISTRATIVE POSITIONS


2003 –

1999-2006

pełnomocnik dyrektora Instytutu Historii ds. dydaktycznych

sekretarz Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk


CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


od 19962006

2005


2003


1999

członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines) od 1981 Polskie Towarzystwo Historyczne

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowo-badawcze)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, III stopnia (za działalność dydaktyczno-wychowawczą)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, III stopnia (za działalność dydaktyczno-wychowawczą)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowo-badawcze)


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • fizjonomika antyczna i bizantyńska
 • historiografia bizantyńska; opisy portretowe w historiach i kronikach bizantyńskich
 • medycyna antyczna i bizantyńska
 • dietetyka antyku i Bizancjum
 • kuchnia antyku i Bizancjum

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


obecnie

2003


II 2002

1990-1991

grant Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – początek VII w.

Uniwersytet Oksfordzki (Keble College), stypendium w ramach Oxford Colleges Hospitality Scheme

Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa (staż)

Uniwersytet Oksfordzki (Keble College), pod opieką prof. prof. Johna Matthewsa i Jamesa D. Howard-Johnstona


PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


w przygotowaniu/in progress

prace doktorskie (promotor): Katarzyna Gibel

prace magisterskie (promotor): Emil Warda, Bartosz Gałężewski, Paulina Szymaniak, Krzysztof Jagusiak


OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


kursy i wykłady z historii starożytnej oraz historii wczesnego Bizancjum (dla studentów historii, archeologii, filologii klasycznej) m. in.:

 • Seminarium magisterskie Dzieje późnego cesarstwa rzymskiego i wczesnego Bizancjum
 • Historia starożytna powszechna (wykład kursowy)
 • Historia starożytnej Grecji i Rzymu (wykład kursowy, filologia klasyczna)
 • Prerekwizyt: historia starożytnego Rzymu (wykład monograficzny, archeologia)
 • Dzieje armii rzymskiej (kurs specjalistyczny)
 • Dzieje wczesnego Bizancjum (kurs specjalistyczny)
 • Język grecki starożytny (kurs specjalistyczny)
 • Imperium Romanum – Christiana Tempora (wykład monograficzny)

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1. Descriptions of Personal Appearance in John Malalas’ Chronicle, Łódź 1998 [Byzantina Lodziensia II].
 • 2. Ryby i ich znaczenie w życiu codziennym ludzi późnego antyku i wczesnego Bizancjum (III – VII w.), Łódź 2005 [Byzantina Lodziensia IX].

Artykuły/articles


 • 1. Ancient Epirus and its Inhabitants, „Linguistique Balkanique” 34, 1991, s. 41-49 (współautor K. Witczak).
 • 2. Teozofia cesarza Juliana Apostaty, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992, s. 39-51.
 • 3. Portret Augusta u Malalasa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 61-70.
 • 4. Platonic Foundations of the Portrait of Emperor Basil II in the „Chronographia” by Michael Psellos, [in:] Collectanea philologica II in honorem Annae Mariae Komornicka, Łódź 1995, s. 159-169.
 • 5. Heroic Portraits in the Fifth Book of John Malalas’ Chronicle, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 75-100.
 • 6. Jan Malalas, autor i jego dzieło, „Studia Historyczne” 40, 1997, s. 3-16.
 • 7. Imperial Portraits in George Kedrenos’ Chronicle, [in:] Mélanges d’histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, Łódź 1998, s. 151-163 [Byzantina Lodziensia III].
 • 8. Nauka antyczna a opisy portretowe w dziełach Prokopiusza z Cezarei, „Eos” 87, 2000, s. 255–277.
 • 9. Kanon portretowania w historiografii bizantyńskiej na przykładzie Boemunda w „Aleksjadzie” Anna Komneny, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, s. 59-73.
 • 10. Orygenes fizjonomistą? Kilka uwag na temat „Przeciw Celsusowi” I 33, „Vox Patrum” 21, 2001, s. 173-194.
 • 11. Skąd brać rekruta do armii i dlaczego? Antyczna nauka wyjaśniająca sugestie Wegecjusza zamieszczone w dziele „Epitoma rei militaris”, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 3, 2001, s. 11-29.
 • 12. Bounties of Egyptian Waters. A Few Comments on Molluscs and Other Frutti di Mare in Dietetics and Cuisine as Presented in Ancient and Byzantine Greek Sources, „Eos” 89, 2002, s. 287-303.
 • 13. Elementy fizjonomiki w „Deipnosofistach” Atenajosa z Naukratis, „Meander” 57, 2002, s. 125-139.
 • 14. Bounties of Egyptian Inland Waters. A Few Comments on Fish in Dietetics and Egyptian Cuisine Contained in the „Collectiones medicae” of Oribasius, „Eos” 90, 2003, s. 57-73.
 • 15. Kuchnia i dietetyka późnego antyku oraz Bizancjum. Kilka uwag na temat spożycia, sporządzania, przyrządzania, wartości dietetycznych i zastosowań medycznych konserw rybnych w antycznej i bizantyńskiej literaturze greckiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 7-25.
 • 16. Medycyna bizantyńska na temat aiora (a„era), czyli kilka słów o jednej z procedur terapeutycznych zastosowanych w kuracji cesarza Aleksego I Komnena (na podstawie pism medycznych Orybazjusza, Aecjusza z Amidy i Pawła z Eginy), [in:] Cesarstwo bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, Łask-Łódź 2006, s. 87-111.
 • 17. Kuchnia grecka. Kilka zasad przyrządzania potraw z rekinów – złożony do druku.
 • 18. Sosy w kuchni greckiej. Garum (gLroj) i pochodne – złożony do druku.
 • 19. Znaczenie terminu sarda (sLrda). Nowa interpretacja – złożony do druku.
 • 20. Historia kuchni antycznej i bizantyńskiej. Sos karyke (ka????). Komentarz do „Chronografii” Michała Psellosa – złożony do druku.
 • 21. Medycyna bizantyńska na temat antidotum z trzech rodzajów pieprzu jako środka farmaceutycznego zastosowanego w leczeniu cesarza Aleksego I Komnena – złożony do druku.

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • 1. J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M. J. Leszka, M. Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Poznań 2001:

   Cezar, s. 9-14; August, s. 15-21; Tyberiusz, s. 22-26; Kaligula, s. 27-31; Klaudiusz, s. 32-35; Neron, s. 36-41; Galba, s. 42-44; Oton, s. 45-47; Witeliusz, s. 48-51; Wespazjan, s. 52-56; Tytus, s. 57-60; Domicjan, s. 61-64; Nerwa, s. 61-64; Trajan, s. 69-73; Hadrian, s. 74-78; Antoninus Pius, s. 79-82; Marek Aureliusz, s. 88-90; Kommodus, s. 91-94; Pertinaks, s. 95-98; Dydiusz Julian, s. 99-102; Pesceniusz Niger, s. 103-105; Klodiusz Albinus, s. 106-107; Septymiusz Sewer, s. 108-112.
 • Encyklopedia kultury bizantyńskiej, red. O. Jurewicz, Warszawa 2002:

   Aklamacja, s. 10-11; Byzacena, s. 109; Byzas, s. 110; Chartulariusz, s. 114; Chazaria, s. 115; Chazarowie, s. 115; Diokleia, s. 145; Dipotamon, s. 146.

Varia & miscellanea


 • 1. Ryba po grecku, „Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 102, 2007, nr 2, s. 13-15.

mgr Andrzej Kompa

Andrzej Kompa

ANDRZEJ KOMPA


Asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

magister historii

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 93


Prywatny/personal

Al. S. kard. Wyszyńskiego 52 m. 47

94-047 Łódź

tel. (48-42) 258 32 34

E-mail: andrzejkompa@uni.lodz.pl


* 4 V 1980, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


14 VII 2006

2002-2006

1999-2002

1999

1995-1999

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim (specj. dydaktyczna i edytorska)

studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (cztery semestry)

egzamin dojrzałości

XXXIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


X 2006 –

asystent w Katedrze Historii Bizancjum, Instytut Historii UŁ


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAEDITORIAL ACTIVITIES


 • redakcja wydawnicza i korekta tomu Byzantina Lodziensia XI (Łódź 2008)
 • opracowanie i redakcja strony internetowej Katedry Historii Bizancjum

CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


2005

od 2004

od 20044 XII 2006

2005-2006

XI 2004, XI 2005

1998-1999

elektor z ramienia studentów WF-H w wyborach władz Uniwersytetu Łódzkiego

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

członek Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ (2005-2006 sekretarz, członek Zarządu SKNH. Redakcja i autorstwo artykułów w „Kurierze Instytutu Historii”, współautorstwo Statutu SKNH; udział w konferencjach i projektach naukowych Koła)

medal Uniwersytetu Łódzkiego Za chlubne studia

stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce

list gratulacyjny JM Rektora UŁ za osiągnięcia w nauce (dwukrotnie)

stypendium Prezesa Rady Ministrów


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • Aspekty politycznych i kulturowych dziejów Bizancjum drugiej połowy V w. – początku VIII w.
 • władza cesarska, ustrój i ideologia ustrojowa Bizancjum między V a VIII w.
 • cesarstwo za panowania cesarza Leona I (457-474)
 • kaganat chazarski i relacje Bizancjum z Chazarami VII-IX w.
 • historiografia bizantyńska od V do IX w.

 • badania genealogiczne (XVII-XX w., Polska centralna)

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


 • grant Nowy Rzym – Konstantynopol i jego mieszkańcy (współuczestnictwo: edukacja i nauka, stratyfikacja grup społecznych w mieście)

OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


Konwersatoria:

 • Przemiany ustrojowe starożytnego Rzymu
 • Wybitni władcy świata starożytnego
 • Dzieje polityczne i społeczne Rzymu – wybrane zagadnienia
 • Wybrane zagadnienia z historii i kultury antycznej basenu Morza Śródziemnego – Rzym

WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


 • referat Pierwsze panowanie Justyniana II, cesarza bizantyńskiego (685-695) w przekazach Teofanesa Wyznawcy i Nicefora, patriarchy Konstantynopola (11 III 2005 r., XIII. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów w Gdańsku)
 • wykład Badania nad przeszłością – sposoby tworzenia drzewa genealogicznego (16 IX 2005, II LO w Łodzi, projekt ScienceFun 2005)
 • referat Fokas, Justynian II – kontrowersyjni cesarze bizantyńscy (26 IV 2006 r., Ogólnopolska Konferencja SKNH Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Kontrowersyjne postaci w historii”)
 • referat Cesarz bez cesarstwa – Justynian II między obaleniem a powrotem na tron ( 31 III 2006 r., XIV. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów we Wrocławiu)
 • prowadzenie spotkań autorskich: z dr Katarzyną Balbuzą (książka: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa, 28 XI 2006) i prof. dr hab. Adamem Łukaszewiczem (książka: Egipt Greków i Rzymian, 21 V 2007)
 • XV. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów (18-21 IV 2007, Instytut Historii, Łódź) – członek Komitetu Organizacyjnego, redaktor Biuletynu, moderator sekcji historii starożytnej, bizantynologii i studiów klasycznych; referat: Ostatnie lata dynastii heraklijskiej – drugie panowanie Justyniana II Obciętonosego (21 IV 2007)
 • referat Tajna misja bizantyńska na Kaukazie w początkach VIII w. – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Milicz (21-23 września 2007 r.)


BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Artykuły/articles


 • Polityka wewnętrzna Justyniana II w świetle Krótkiej historii patriarchy Nicefora i Chronografii Teofanesa Wyznawcy, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łask-Łódź 2006, s. 113-138. [The Internal Policy of Justinian II in the Light of Nikephoros the Patriarch of Constantinople’s Historia Syntomos and Theophanes the Confessor’s Chronographia]
 • Cesarz bez cesarstwa. Justynian II między obaleniem a powrotem na tron, "Iuvenilia" 2, 2007, s. 29-43 (= Materiały z XIV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Wrocław 30 III – 2 IV 2006, wyd. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego).
 • Kto i dlaczego zabił Papatzysa i Balgitzisa? Glosa do dziejów Bizancjum i Chazarów w początkach VIII w., [w:] Byzantina Europaea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007, s. 265-277 (= Byzantina Lodziensia 11).
 • Nicefor, patriarcha Konstantynopola – polityk, teolog, historyk, [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (18-21 kwietnia 2007), t. II, Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania SKNH UŁ, Łódź 2008, s. 153-171.
 • Zarys historii SKNH UŁ, [w:] Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (18-21 kwietnia 2007), t. II, Z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania SKNH UŁ, Łódź 2008, s. 5-10.
 • Tajna misja bizantyńska na Kaukazie w początkach VIII w., [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008, s. 47-58.
 • Zbieżność losów a zbieżność narracji. O strukturze i autorstwie "Chronografii" Teofanesa, [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty) – III Kongres Mediewistów Polskich, Polska i Europa w średniowieczu. Przemiany strukturalne. Łódź 22-24 września 2008, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Łódź 2009, s. 141-161.
 • Pamięć najdawniejszej przeszłości w średniobizantyńskich źródłach konstantynopolitańskich, [w:] Hortus historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 795-818.
 • Rzymska poena laquei? Jeszcze kilka słów na temat śmierci Papatzysa i Balgitzisa, "Czasopismo Prawno-Historyczne" 62.2, 2010, s. 259-274.
 • Zētei historian exaision. Historycy bizantyńscy w dialogu ze swymi źródłami (tom pokonferencyjny konferencji "Źródło w źródle"; w druku, po korekcie)
 • rozdział 3.1 Mieszkańcy Konstantynopola. Struktura społeczna, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 178-226.
 • rozdział 10 Edukacja w Konstantynopolu, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M. J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 576-642.
 • Krótkie zapiski historyczne. Parastáseis sýntomoi chronikaí, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 87, 2011, s. 269-310. (tłumaczenie źródła i nota wstępna – współautorstwo M. Kokoszko, P. Filipczak, A. Kompa)
 • Konstantynopolitańskie zabytki Stambułu, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" 87, 2011, s. 123-214, il. 1-72 (= Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. M.J. Leszka, K. Marinow, A. Kompa).

Przekład:


 • E. Jeffreys, Literatura w dwunastowiecznym Konstantynopolu – zmiana kierunków?, "Przegląd Nauk Historycznych" 8, 2009, nr 2. [tłumaczenie z jęz. angielskiego]

Varia & miscellanea


 • 1. Dwa dokumenty z dziejów sieradzkiego – początek XVIII wieku, „Na Sieradzkich Szlakach” 2(82), 2006, s. 24-29.
 • 2. (współautorstwo z Łukaszem Paprockim), Zakony i bractwa w Wieluniu. Do XVII wieku „Puls Wielunia”, II i III/2006.
 • 3. Artykuły w „Kurierze Instytutu Historii” (nr 1/XII 2004 – 14/IV 2006).

dr Piotr Krupczyński

Piotr Krupczyński

PIOTR KRUPCZYŃSKI


Emerytowany starszy wykładowca

Doktor nauk humanistycznych

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź


Prywatny/personal

ul. Krzemieniecka 24a m. 1

94-017 Łódź

tel. (48 42) 686 24 85

E-mail: piotr.krupczynski@interia.eu


* 12 II 1946, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


30 VI 1977

28 VI 1968

1963-1968

1963

1959-1963

doktor nauk humanistycznych

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim

egzamin dojrzałości

XXI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


X 1993 – IX 2006


X 1977 – X 1993


X 1971 – IX 1977

X 1969 – IX 1971


IX 1968 – VIII 1969

starszy wykładowca w Zakładzie Historii Bizancjum (od 2003 Katedra Historii Bizancjum)

adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej (od 1992 Zakład Historii Bizancjum)

starszy asystent w Zakładzie Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej

asystent w Zakładzie Historii Bizancjum (od 1970 Zakład Historii Powszechnej Starożytnej i Średniowiecznej)

nauczyciel historii w Zakładzie Poprawczym w Ignacewie


CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


od VI 2006

2003-2006

od 1981

od 1980od 1969

1991

1989

1989


1986


1982

przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTH

członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

członek Komisji Historii Starożytnej Zarządu Głównego PTH

członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

członek Polskiego Towarzystwa Historycznego

nagroda zespołowa JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowo-badawcze)

Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za działalność dydaktyczno-wychowawczą)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za działalność dydaktyczno-wychowawczą)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowo-badawcze)


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • armia późnorzymska i wczesnobizantyńska, jej rola w państwie
 • wyprawy Belizariusza, jego stosunki z dworem cesarskim

OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


Ćwiczenia, proseminaria, konwersatoria i wykłady dla studentów studiów dziennych i zaocznych w Instytucie Historii UŁ z historii starożytnej i historii Bizancjum, na początku pracy również z historii średniowiecznej powszechnej. Zajęcia z historii starożytnej w Filii UŁ w Piotrkowie Trybunalskim (w latach jej istnienia) oraz – w ramach długotrwałych zastępstw – na kierunku filologia klasyczna UŁ. W ostatnich latach zajęcia z historii starożytnej na studiach podyplomowych w Instytucie Historii UŁ i Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (firmowane przez WSHE w Łodzi). M. in.:

 • Przemiany ustrojowe starożytnego Rzymu (kurs specjalistyczny)
 • Chrześcijaństwo starożytne – wybrane zagadnienia (kurs specjalistyczny)
 • Skryptorium – zajęcia specjalistyczne (zajęcia specjalizacyjne)
 • Armia rzymska (kurs specjalistyczny)
 • Historia starożytnej Grecji i Rzymu (ćwiczenia)

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • Trudności zachodnich wypraw Belizariusza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 4: Łódź 1981, ss. 156.

Artykuły/articles


 • 1. Belizariusz a dwór i oficerowie, „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne”, Seria I, zeszyt 29, 1978, s. 3-24.
 • 2. Cywilizacja bizantyjska i jej wpływ na Europę, „Materiały z sesji popularno-naukowej”, Muzeum Historii Miasta Łodzi: Łódź 1985, s. 1-9.
 • 3. Armia w twórczości Grzegorza z Nazjanzu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 44, 1992, s. 29-38.
 • 4. Armia w greckich Historiach Kościoła IV-VI wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 27-37.
 • 5. The Army of the Later Roman Empire Described in „New History” by Zosimus, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 101-112.
 • 6. Les simples soldats de l’armée du Bas Empire romain – l’idéal et la réalité d’apres les traits de Vegece et de Pseudo-Maurice, [in:] Mélanges d’histoire Byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’occasion de son soixante-dixieme anniversaire, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego: Łódź 1998, s. 137-150.

Recenzje/reviews


 • 1. [Rec.:] G. L. Kurbatov, Osnovnyje problemy vnutrennogo razvitija vizantijskogo goroda v IV-VII vv. (Konec anticnavo goroda v Vizantii) (Les problemes fondamentaux du développement de la ville byzantine aux IV-VIIss.), Leningrad 1971, 219 pp. – „Byzantinische Zeitschrift” 68, 1975, s. 113-115 (współautorstwo z H. Evert-Kappesową).
 • 2. [Rec.:] M. Dąbrowska, Bizancjum, Francja i Stolica Apostolska w drugiej połowie XIII wieku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 27, 1986, ss. 101 – „Byzantinische Zeitschrift” 82, 1989, s. 289-291.

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • 1. Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod red. O. Jurewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa 2002, 101 haseł podpisanych.

Tłumaczenia/translations


 • 1. [Tłumaczenie z angielskiego:] A. Cotterell, Słownik mitów świata, Wydawnictwo Łódzkie: Łódź 1993, s. 281-377; wydania kolejne: Wydawnictwo „Książnica”: Katowice, 1996, 1999, 2001, 2006.
 • 2. [Tłumaczenie z angielskiego:] Oxford. Ilustrowana encyklopedia uniwersalna. Historia Świata od 1800 roku do współczesności, PRO-media CD: Łódź 1996 (wersja kompaktowa) i Polska Oficyna Wydawnicza BGW: Warszawa 1997, ss. 391 (przekład połowy objętości książki).
 • 3. [Tłumaczenie z angielskiego:] M. Grant, Herod Wielki, Wydawnictwo Cyklady: Warszawa 2000, ss. 290.
 • 4. [Tłumaczenie z angielskiego:] M. Grant, Święty Piotr, Wydawnictwo Cyklady: Warszawa 2001, ss. 171.
 • 5. [Tłumaczenie z angielskiego:] J. C. VanderKam, Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Wydawnictwo Cyklady: Warszawa 2006, ss. 261.

dr hab. Mirosław J. Leszka, prof. UŁ

Mirosław J. Leszka

MIROSŁAW JERZY LESZKA


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

bizantynolog, slawista

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 00


Prywatny/personal

ul. K. Pułaskiego 6 m. 96

91-033 Łódź

tel. (48 42) 653 80 62

E-mail: mirleszka@poczta.onet.pl


* 4 IV 1963, Zgierz


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


19 II 2004

14 XII 1995

16 XI 1995

30 VI 1987

1982-1987

1982

1978-1982

doktor habilitowany nauk humanistycznych

doktor nauk humanistycznych

obrona rozprawy doktorskiej

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim

Egzamin dojrzałości

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Zgierzu


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


IX 2006 –

VII 1996 – IX 2006

1987-1996

profesor nadzwyczajny UŁ

adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum (od 2003 Katedra Historii Bizancjum) UŁ

nauczyciel historii w szkole średniej


STANOWISKA ADMINISTRACYJNEADMINISTRATIVE POSITIONS


2005-2008

przewodniczący Komisji Wyborczej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ


DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAEDITORIAL ACTIVITIES


 • Współredakcja: Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje – religia – kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łask-Łódź 2006.

CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


od 19962005

2000

członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowe)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ, II stopnia (za osiągnięcia naukowe)


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • związki bizantyńsko-bułgarskie VII-XII w.
 • dzieje państwowości bułgarskiej VII-XI w. (ze szczególnym uwzględnieniem panowania Kruma i Symeona)
 • uzurpacje w okresie wczesno- i średniobizantyńskim
 • arystokracja wojskowa w II połowie V w.
 • cesarzowe w okresie wczesno- i średniobizantyńskim
 • Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


od 2007


2007

2001

1998

Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV-pocz. VII w. – koordynator projektu naukowego

Uniwersytet Św. Klemensa Ochrydzkiego, Sofia (stypendium)

Tesalonika, stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

pobyt studyjny w Moskwie


PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


w przygotowaniu/in progress

prace doktorskie (promotor): Andrzej Kompa

prace magisterskie (promotor): Łukasz Filipczak, Małgorzata Kubiak, Irina Pazhetskaja, Maciej Zawalski


ukończone/completed

prace magisterskie (opiekun): Andrzej Kompa (2006)


OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


 • seminarium magisterskie Bizancjum wobec Europy Zachodniej i Bałkanów w V-XI w.
 • Cesarstwo Bizantyńskie i jego sąsiedzi w Historii cesarzy Józefa Genesiosa (kurs specjalistyczny)
 • Dzieje Półwyspu Bałkańskiego w średniowieczu
 • Cesarstwo Bizantyńskie – ustrój (zajęcia specjalistyczne)
 • Dzieje Cesarstwa Bizantyńskiego
 • Cesarstwo Bizantyńskie IV-VII w. (wykład specjalizacyjny)
 • Historia powszechna średniowiecza (wykład kursowy)
 • Zarys dziejów Słowian Południowych do XVIII w. (wykład kursowy)
 • Pozycja kobiety w społeczeństwie średniowiecznym (kurs)
 • Krytyka tekstu starożytnego (zajęcia specjalizacyjne)
 • Bizancjum i jego sąsiedzi w Chronografii Teofanesa Wyznawcy (kurs specjalizacyjny)

WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


 • Byzantium and New Countries – New Peoples on the Frontier of Byzantino-slavonic Area (IX-XV Centuries), Kraków 6-8 IV 2006 (referat Celi pochod Nikifora I protiv bolgar v 811 godu – 6 IV 2006)
 • X Balcanicum – Ludzie i idee ponad granicami, Poznań 25-26 IX 2006 (Referat Teofilakt Ochrydzki – bizantyński pasterz bułgarskiej trzody – 25 IX 2006) - Mozaika religijna Bałkanów, Gniezno 19-20 III 2007 (referat Między euforią a rozczarowaniem. Religijny kontekst stosunków bizantyńsko-bułgarskich w. 863-926)


BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1. Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999 [Byzantina Lodziensia IV]. (Usurpations in Byzantine Empire from the 4th to the Half of the 9th Century)
 • 2. Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII-połowa XII w.), Łódź 2003 [Byzantina Lodziensia VII]. (The Image of the First Bulgarian State in the Byzantine Literary Sources of the Period from the VIII th. to the First Half of the XIIth Centuries)

Artykuły/articles


 • 1. Bizantyńskie początki europejskich koronacji, „Mówią wieki” 1992 (nr specjalny), s. 1-5. (Byzantine Beginnings of European Coronations)
 • 2. Legalizacja władzy uzurpatorów we wczesnym Bizancjum, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 79-93. (Legalization of Usurpers’ Power in Early Byzantium)
 • 3. Legalization of Usurpers’ Power in Byzantium from the Seventh to the First Half of the Ninth Century, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 159-175.
 • 4. Być cesarzową w Bizancjum, „Mówią wieki” 1997, 6, s. 39-42.
 • 5. Empress-Widow Verina’s Political Activity during the Reign of Emperor Zeno, [in:] Mélanges d’Histoire Byzantine Offerts à Oktawiusz Jurewicz à l’Occasion de son Soixante-Dixième Anniversaire, ed. W. Ceran, Łódź 1998, s. 128-136 [Byzantina Lodziensia III].
 • 6. Bułgaria i Chazarzy wobec walk o władzę w Bizancjum w początkach VIII w., „Balcanica Posnaniensia” 9, 1999, s. 49-62. (Bulgaria and the Khazars towards Fights for Power in the beginings of the Eight Century)
 • 7. Cesarzowa Ariadna, „Meander” 1999, 3, s. 267-278. (Empress Ariadna)
 • 8. Lupicyna-Eufemia – żona Justyna I, „Meander” 1999, 6, s. 555-562. (Lupicina-Euphemia – Justin I’s Wife).
 • 9. Wizerunek władców bułgarskich u Teofanesa i Nicefora, „Slavia Antiqua” 40, 1999, s. 203-213. (Image of Bulgarian Rulers in Theophanes and Nicephorus)
 • 10. Wybór Zofii, czyli kobieta na bizantyńskim tronie, „Mówią wieki” 1999, 1, s. 5-9. (Sophia’s Choice or Women on the Byzantine Throne)
 • 11. Armatus: a story of Byzantine general from the 5th century, „Eos” 87, 2000, s. 335-343.
 • 12. Liwia, pierwsza rzymska cesarzowa, „Mówią wieki” 2000, 11, s. 32-35. (Livia – the First Roman Empress)
 • 13. Wizerunek władców bułgarskich u Konstantyna Porfirogenety, Genesiosa i Kontynuatora Teofanesa, „Slavia Antiqua” 41, 2000, s. 9-25. (Image of Bulgarian Rulers in Constantine Porphyrogennitus, Genesios and Theophanes’ Continuator)
 • 14. Zbrodnie cesarza Fokasa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, s. 45-58. (Crimes of Emperor Phocas)
 • 15. Car Piotr w opinii Bizantyńczyków, „Slavia Antiqua” 42, 2001, 97-106. (Tsar Peter in Byzantiners’ Opinions)
 • 16. Julia Domna, matka ojczyzny, „Mówią wieki”, 2001, 12, s. 51-52.
 • 17. Faustyna Młodsza, żona Marka Aureliusza, „Mówią wieki” 2001, 6, s. 44-45. (Faustina the Younger, Marcus Aurelius’ Wife)
 • 18. Galla Placydia, cesarzowa upadającego imperium, „Mówią wieki” 2001, 7, s. 43-48. (Galla Placidia – Empress of the Declining Empire)
 • 19. Mesalina, żona Klaudiusza, „Mówią wieki”, 2001, 1, s. 37-39. (Messalina, Claudius’ Wife)
 • 20. Symeona, władcy Bułgarii, sny o potędze, „Tygiel Kultury” 2001, nr 4-6 (64-66), s. 6-10.
 • 21. Śladami Bizantyńczyków po Tesalonice, „Mówią wieki” nr 7, 2002, s. 51-57.
 • 22. Konstantyna, żona cesarza Maurycjusza, „Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2002, 1, s. 21-32. (Constantina, Wife of Emperor Mauricius)
 • 23. Synobójczyni i święta, „Mówią wieki” nr 9, 2002, s. 42-46.
 • 24. Chan Krum i basileus Nikefor I w świetle Περι Νικηφόρου του βασιλέως και πως αφίησιν τα κωλα εν Βουλγαρία, „Slavia Antiqua” 43, 2002, s. 35-43. (Khan Kroum and Basileus Nicephorus I in the Lights Περι Νικηφόρου του βασιλέως και πως αφίησιν τα κωλα εν Βουλγαρία)
 • 25. Aelia Zenonis, żona Bazyliskosa, „Meander” 57, 2002, 1, s. 87-93. (Aelia Zenonis, Basiliskos’ Wife)
 • 26. Cesarzowa Martyna, żona Herakliusza, „Meander” 58, 2003, 5-6, s. 447-458. (Empress Martina, Heraclius’ Wife)
 • 27. Rola cesarzowej Teofano w uzurpacjach Nicefora Fokasa (963) i Jana Tzymiskesa (969), [w:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, pod red. A. Sołtysika, Warszawa 2004, s. 227-235. (The Role of Empress Theophano in Usurpations of Nicephorus Phocas (963) and John Tzimiskes (969))
 • 28. Bazylissa Teofano, „Mówią wieki” 2004, 6, s. 48-52. (Basilissa Theophano)
 • 29. Illus Izauryjczyk wobec uzurpacji Bazyliskosa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 45-53. (Illus Isaurian towards Basiliscus Usurpation)
 • 30. Kilka uwag na temat śmierci Prebuda, księcia Rynchinów, „Slavia Antiqua” 46, 2005, s. 57-62. (A Few Notes on the Perbundus’ Death)
 • 31. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Andrzeja Michałka „fascynująca historia” Słowian południowych (uwagi na marginesie książki Słowianie – Słowianie południowi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, s. 280) – „Slavia Antiqua” 46, 2005, s. 148-156.
 • 32. Leoncja – żona cesarza Fokasa, [w:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje-religia-kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70 lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M.J. Leszki, Łask-Łódź 2006, s. 169-179. (Leontia – the Emperor Phocas’ Wife)
 • 33. Oбразът на българския цар Борис II във византийските извори, „Studia Balkanica” 25, 2006, s. 145-152.
 • 34. Obraz wojny w Listach Mikołaja Mistyka do Symeona, władcy bułgarskiego, „Slavia Antiqua” 47, 2006, s. 9-16. (Image of the War in the Letters of Nicolaus Misticos to Simeon, Bulgarian Ruler)
 • 35. Konstantynopol w listach Teofilakta, arcybiskupa Ochrydy, „Vox Patrum” 26, 2006, t. 49, s. 335-341. (Constantinople in the Letters by Theophylakt, the Archbishop oh Ochrid)

Recenzje/reviews


 • 1. [rec:] Jarosław Dudek, „Cała ziemia dyrracheńska” pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999, s. 195 – „Przegląd Historyczny” 91, 2000, 4, s. 593-595.
 • 2. [rec:] Idzi Panic, Ostatnie lata Wielkich Moraw, Katowice 2000, s. 238, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1847) – „Kwartalnik Historyczny” 108, 2001, 1, s. 87-90.
 • 3. [rec:] Gennadij Grigorjevič Litavrin, Vizantija i slavjanie (sbornik statiej), Sankt-Peterburg 1999, s. 604, Aletejja – „Slavia Antiqua” 42, 2001, s. 174-179.
 • 4. [rec:] Lech Leciejewicz, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000, s. 491 – „Przegląd Historyczny” 92, 2001, zesz. 3, s. 345-348.
 • 5. [rec:] Lynda Garland, Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, AD 527-1204, Routledge, London – New York 1999, s. 343 – „Przegląd Historyczny” 92, 2001, zesz. 3, s. 348-351.
 • 6. [rec:] Protobułgarzy i chrześcijaństwo: I. Wenedikow, Prabyłgarite i christianstvoto, Stara Zagora 1998, s. 239 – „Tygiel Kultury” 2001, nr 4-6 (64-66), s. 209-211.
 • 7. [rec:] Marek Wilczyński, Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e. Studium historyczno-prosopograficzne, Kraków 2001, s. 516 – „Przegląd Historyczny” 92, 2001, 4, s. 483-487.
 • 8. [rec:] Agata Aleksandra Kluczek, Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1, 1899, Katowice 2000, ss. 169 – „Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2002, 1, 192-196.
 • 9. [rec:] Petăr Angelov, Bălgarija i bălgarite v predstavite na vizantijcite (VII-XIV vek), Izdatelstvo „LIK”, Sofia 1999, s. 285 – „Slavia Antiqua” 43, 2002, s. 188-191.
 • 10. [rec:] Judith Herrin, Women in Purple. Rulers of Medieval Byzantium, London 2002 – „Przegląd Nauk Historycznych” 2, 2003, 2, s. 256-260.
 • 11. [rec:] Paul Stephenson, Byzantium’s Balkan Frontier. A Political Study of Northern Balkans, 900-1204, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 352 – „Przegląd Historyczny” XCIV, 2003, 2, s. 211-213.
 • 12. Kirił Marinow [rec:] Ivan Božilov, Vasil Gjuzelev, Istorija na srednovekovna Bălgarija VII-XIV vek, Sofia 1999, Izdatelska kăšta Anubis, s. 704 – „Slavia Antiqua” 44, 2003, s. 204-209.
 • 13. [rec:] V.V. Kučma, Vojennaja organizacja vizantijskoj imperii, Aletejja, Sankt-Peterburg 2001, s. 425 – „Slavia Antiqua” 45, 2004, s. 196-199.
 • 14. Filip Spławiński [rec:] T. Živković, Južni sloveni pod vizantijskom vlašću (600-1025), Beograd 2002, s. 512 – „Slavia Antiqua” 46, 2005, s. 174-177.
 • 15. [rec:] Izabela Lis, Święci w kulturze duchowej i ideologii Słowian prawosławnych w średniowieczu (do XV w.), Wydawnictwo <> Tomasz Sekunda, Kraków 2004, s. 193 (Miscellanea Slavica et Balcanica) – „Przegląd Historyczny” 96, 2005, 4, s. 642-645.
 • 16. [rec:] Jacek Bonarek, Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle Kroniki Jana Skylitzesa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 211 – „Przegląd Nauk Historycznych” 3, 2004, nr 2(6), s. 195-199.
 • 17. [rec:] Marcin Pawlak, Walka o władzę w Rzymie w latach 425-435, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2004, ss. 214 – „Przegląd Nauk Historyczny” 4, 2005, nr 1(7), s. 145-149.
 • 18. K. Marinow [rec:] Georgi N. Nikolov, Centralizăm i regionalizăm w rannosrednovekovna Bălgarija (kraja na VII-načaloto na XI v.), Akademično izdatelstvo „Marin Drinov”, Sofia 2005, ss. 231 – „Slavia Antiqua” 47, 2006, s. 214-217.
 • 19. [rec:] Lech A. Tyszkiewicz, Hunowie w Europie. Ich wpływ na Cesarstwo Wschodnie i Zachodnie oraz na ludy barbarzyńskie (The Huns in Europie. Their Influence on the Eastern and Western Roman Empire and Barbarian Peoples, English summary on pp. 188-190)), Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, pp. 200 (Acta Universitatis Wratislaviensis 2695) – po angielsku.

Hasła encyklopedyczne/articles and notes in encyclopaedias & lexica


 • 1. J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M. J. Leszka, M. Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001:

   Trebonian Gallus s. 148-150; Woluzjan, s. 151-152; Emilian, s. 153-154; Walerian, s. 155-157; Galien, s. 158-162; Licyniusz Walerian Młodszy, s. 163; Salonin, s. 164-165; Klaudiusz II Gocki, s. 166-169; Kwintyllus, s. 170-171; Aurelian, s. 172-176; Wabalat, s. 177-178; Postumus, s. 179-181; Mariusz, s. 182; Wiktoryn, s. 183-184; Tetrykus I, s. 185-186; Tacyt, s. 187-189; Florianus, s. 190-191; Probus, s. 192-196; Karus, s. 197-199; Karynus, s. 200-202; Numerian, s. 203-204; Karauzjusz, s. 217-219; Allektus, s. 223-224; Magnencjusz, s. 263-265; Wetranion, s. 266-268; Prokopiusz, s. 285-288; Magnus Maksymus, s. 302-304; Eugeniusz, s. 305-308; Zenon, s. 369-372; Bazyliskos, s. 376-379; Marek, s. 380.

dr hab. Teresa Wolińska, prof. UŁ

Teresa Wolińska

TERESA WOLIŃSKA


Profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

bizantynolog

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 61 00


Prywatny/personal

ul. Pogodna 25

95-100 Zgierz

tel. (48 42) 716 17 58

E-mail: t.wolinska@wp.pl


* 23 V 1963, Kutno


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


24 XI 2005


14 XII 1995

7 XII 1995

30 VI 1987

1982-1987

1982

1978-1982

doktor habilitowany, decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (zatwierdzony 24 IV 2006 przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną)

doktor nauk humanistycznych, decyzją Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

obrona rozprawy doktorskiej

magister historii, dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem

studia historyczne na uniwersytecie Łódzkim

egzamin maturalny

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Zgierzu


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


IX 2006 -

III 1996 – IX 2006


1992 – III 1996

1989-1992

1987-1989

profesor nadzwyczajny UŁ

IX 2006 adiunkt w Zakładzie Historii Bizancjum (od 2003 Katedra Historii Bizancjum) UŁ

asystent w Zakładzie Historii Bizancjum

I LO im. S. Staszica w Zgierzu (nauczyciel historii)

VI LO im J. Lelewela w Łodzi (nauczyciel historii)


CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


od 26 X 19962006

1999

członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (polski komitet narodowy Association Internationale des Études Byzantines)

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ III stopnia

nagroda indywidualna JM Rektora UŁ II stopnia


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • dzieje cesarstwa bizantyńskiego VI-IX w.
 • stosunki Bizancjum z państwami i ludami barbarzyńskimi zachodniej Europy (Frankowie, Longobardowie, Ostrogoci, Wandalowie itp.)
 • Armeńczycy i Armenia w VI-VII w.
 • losy posiadłości bizantyńskich w Italii od VI do XI w.
 • stosunki Bizancjum z papiestwem (ze szczególnym uwzględnieniem okresu VI-VII w.)
 • Justynian i jego następcy – wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej
 • cesarz Justynian a jego współpracownicy
 • Sycylia w polityce bizantyńskiej

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


 • Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV-pocz. VII w.

PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE Ph.D. & M.A. DISSERTATIONS


w przygotowaniu/in progress

prace doktorskie (promotor): Szymon Wierzbiński, Andrzej Hołasek

prace magisterskie (promotor): Błażej Cecota, Łukasz Patora, Tomasz Pawlaczyk, Łukasz Słociński, Pavel PenkinOSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


 • 1. seminarium magisterskie Bizancjum wobec Europy Zachodniej i Bałkanów w V-XI w.

 • 2. proseminarium Późny antyk i Bizancjum

 • 3. Wykłady z historii powszechnej średniowiecza:
  • Przełomowe wydarzenia w dziejach średniowiecznej Europy
  • Rządzący i rządzeni w średniowieczu
  • Wzloty i upadki średniowiecznych dynastii

 • 4. Wykłady z historii Bizancjum
  • Historia Bizancjum (VIII-XV w.)
  • Wybrane zagadnienia z historii Bizancjum

 • 5. Konwersatoria z historii powszechnej średniowiecza
  • Kręgi kulturowe średniowiecznej Europy (łaciński, bizantyński, arabski
  • Władczynie i ich kronikarze
  • Europa w dobie krucjat (XI-XIII w.)
  • Europa u progu wieków średnich
  • Na drogach średniowiecznej Europy
  • Jak się robi karierę w średniowieczu
  • Francja i Wyspy Brytyjskie w średniowieczu
  • Władczynie, mistyczki, panie lekkich obyczajów... (Kobiety w średniowieczu)
  • Świat śródziemnomorski w średniowieczu
  • Odrażający, źli... Czarne charaktery w średniowieczu
  • Świadkowie średniowiecznej historii (kronikarze i ich dzieła)

 • 6. Konwersatoria z historii
  • Społeczeństwo bizantyńskie (V-XI w.)
  • Bizancjum - dyplomacja i polityka (wybrane zagadnienia)
  • Wybrane aspekty wewnętrznych dziejów Bizancjum
  • Wybrane aspekty polityki zagranicznej Bizancjum

WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


 • 1. Moralność i polityka w świetle korespondencji papieża Grzegorza Wielkiego – posiedzenie Komisji Bizantynologicznej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • 2. Wyprawa Konstansa II do Italii – sympozjum poświęconym myśli moralnej papieża Grzegorza Wielkiego (Obra, X 2004).
 • 3. Wareg w Bizancjum. Sycylijska przygoda Haralda Hardraade – Poznań, IX 2006 (X Balcanicum – Ludzie i idee ponad granicami, Poznań 25-26 IX 2006)
 • 4. Armenia w polityce Justyniana I Wielkiego – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kaukaz w stosunkach międzynarodowych: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” Milicz, 21-22 IX 2007


BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1. Stosunki papieża Grzegorza Wielkiego z dworem cesarskim i administracją bizantyńską, Piotrków Trybunalski 1998, ss. 271.
 • 2. Justynian Wielki, Kraków 2003, ss. 100.
 • 3. Sycylia w polityce bizantyńskiej w VI-IX w., Łódź 2005, ss. 379.

Artykuły/articles


 • 1. Spór o tytuł patriarchy ekumenicznego pomiędzy papieżem Grzegorzem Wielkim a biskupami Konstantynopola w świetle walki o prymat w Kościele powszechnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 95-126.
 • 2. Gregory in Constantinople as a Responsalis of Pope Pelagius II, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 113-136.
 • 3. Justynian Wielki, cesarzowa Teodora i upadek Jana z Kapadocji, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 1998, s. 5-29.
 • 4. The Policy of Gregory the Great towards Eastern Illyricum, [in:] Mélanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz a l'occasion de son soixante-dixieme anniversaire, ed. W. Ceran, Łódź 1998, s. 81-109 [Byzantina Lodziensia III].
 • 5. Spisek Artabana i Arsacesa przeciwko Justynianowi I Wielkiemu, „Eos” 86, 1999, s. 137-152.
 • 6. Związki rodzinne w polityce Justyniana Wielkiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 67, 2000, s. 23-43.
 • 7. Rola Sycylii w wojnach wandalskich i gockich Justyniana Wielkiego, „Przegląd Historyczny” 2000, z. 3, s. 321-340.
 • 8. Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, Cz. 1, Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum, „Przegląd Nauk Historycznych” 1, 2002, nr 2, s. 5-31.
 • 9. Bessas – kariera Ostrogota w Bizancjum, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 81-93.
 • 10. Władza i moralność w świetle korespondencji papieża Grzegorza Wielkiego, „Teologia patrystyczna” 2, 2005, s. 47-60.
 • 11. Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, Cz. 2, Wielka kariera eunucha Narsesa, „Przegląd Nauk Historycznych” 4, 2005, nr 1(7), s. 29-50.
 • 12. Między Bizancjum, Longobardami i Frankami. Rola temu Sycylii w bizantyńskiej polityce wobec Italii (VII-IX w.), „Przegląd Historyczny” 96, 2005, z. 1, s. 21-40.
 • 13. Próby stworzenia sojuszu antysaraceńskiego na południu Italii, „Przegląd Historyczny” 97, 2006, z. 2, s. 145-164.
 • 14. Konstantynopolitańska misja Liudpranda z Cremony (968), [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje, religia, kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70 lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łask-Łódź 2006, s. 201-223.
 • 15. Jedenastowieczne echo sporu o tytuł ekumenicznego patriarchy, „Vox Patrum” 26, 2006, t. 49, s. 725-734.

Recenzje/reviews


 • 1. [Rec.:] M. Dąbrowska, Łacinniczki nad Bosforem, „Byzantiaka” 17, 1997, s. 527-529.
 • 2. [Rec:] M. J. Leszka, Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX wieku, Łódź 1999 – „Przegląd Historyczny” 91, 2000, z. 1, s. 120-124.
 • 3. [Rec:] J. Dudek, Cała ziemia dyrracheńska pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Zielona Góra 1999, „Byzantinische Zeitschrift” 2000, s. 291-294.
 • 4. [Rec:] P. Cesaretti, Teodora, przeł. B. Bielańska, Warszawa 2003, ss. 336 – „Przegląd Nauk Historycznych” 3, 2004, nr 1(5), s. 209-216.
 • 5. [Rec.:] S. Ronchey, Lo stato bizantino, Torino 2002 – „Byzantinoslavica”, 62 (2004), s. 318-321.

dr Małgorzata B. Leszka

Małgorzata Leszka

MAŁGORZATA BEATA LESZKA


Doktor nauk humanistycznych

bizantynolog, nauczyciel

ADRES ADDRESS


Prywatny/personal

ul. K. Pułaskiego 6 m. 96

91-033 Łódź

tel. (48 42) 653 80 62

E-mail: ka.ma.leszka@neostrada.pl


* 3 IV 1963, Łódź


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


14 XII 1995

16 XI 1995

30 VI 1987

1982-1987

1982

1978-1982

doktor nauk humanistycznych

obrona rozprawy doktorskiej

magister historii

studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim

Egzamin dojrzałości

XII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


od 1987

nauczyciel historii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Łodzi


ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • rola duchowieństwa na dworze cesarskim i w życiu politycznym wczesnego Bizancjum
 • Konstantynopol w okresie wczesnobizantyńskim
 • cesarzowe w okresie wczesno- i średniobizantyńskim

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


 • Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy IV – początek VII w.

BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Książki/books


 • 1. Rola duchowieństwa na dworze cesarzy wczesnobizantyńskich, Łódź 2000 [Byzantina Lodziensia V].

Artykuły/articles


 • 1. Rola biskupa w mieście późnego antyku, „Mówią wieki” 1993, nr 7, s. 39-43.
 • 2. Patriarcha Akacjusz wobec uzurpacji Bazyliskosa 475-476 roku, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 48, 1993, s. 71-78. (Patriarch Acacius about the Usurpation of Basiliscus (475-476))
 • 3. The Role of the Constantinopolitan Patriarch at the Early Byzantine Emperors’ Court, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 56, 1996, s. 137-158.
 • 4. The Attitude of Early Byzantine Emperors towards the Process of Electing Bishops of Constantinople, [in:] Mélanges d’Histoire Byzantine Offerts a Oktawiusz Jurewicz a l’Occasion de son Soixante-Dixieme Anniversaire, ed. W. Ceran, Łódź 1998, s. 110-127 [Byzantina Lodziensia III].
 • 5. Między ortodoksją a monofizytyzmem. Obsada tronów patriarszych Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii i Jerozolimy w polityce cesarza Zenona „Vox Patrum” 18, 1998, t. 34-35, s. 437-453. (Between Orthodoxy and Monophysitism. Emperor Zeno’s Policy of Appointing Patriarchs of Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem)
 • 6. Cesarzowa Eudoksja i Jan Chryzostom – z dziejów pewnego konfliktu, „Mówią wieki” 9/2000, s. 6-10.
 • 7. Udział sił zbrojnych w procesie odsuwania od władzy biskupów aleksandryjskich podczas kontrowersji ariańskiej na Wschodzie, „Vox Patrum” 19, 1999, t. 36-37, s. 349-365. (The Participation of the Armed Forces in the Process of Removing and Enthronment of the Bishops of Alexandria during the Arian Controversy in the East)
 • 8. Agrypina Młodsza, „Mówią wieki” 2001, nr 4, s. 46-49 (przedruk Angora 2001, nr 15, s. 24-25).
 • 9. Atenais-Eudokia, córka filozofa, „Mówią wieki” 2001, 9, s. 45-49.
 • 10. Helena – matka Konstantyna Wielkiego, „Mówią wieki” 2002, 4, s. 30-32.
 • 11. Dziewica na bizantyńskim tronie, „Mówią wieki” 2002, 11.
 • 12. Między zwolennikami anomeizmu a homejczykami – biskupie peregrynacje Eudoksjusza z Germanikei, „Przegląd Nauk Historycznych” 2, 2003, 2, s. 5-28.
 • 13. Fabia, żona Herakliusza, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 95-100. (Fabia-Eudocia – Emperor Heraclius’ Wife)
 • 14. Cesarzowa Ino-Anastazja, żona Tyberiusza-Konstantyna, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje-religia-kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70 lecie Jego urodzin, pod red. P. Krupczyńskiego i M. J. Leszki, Łask-Łódź 2006, s. 157-167. (Empress Ino-Anastasia – Tiberius-Constantine’s Wife)

Recenzje/reviews


 • Historia z Wojciechem Roszkowskim [Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert): Historia Polski 1914-1998, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN 1999] – Wszystko dla Szkoły 3/2000, s. 18.

mgr Kirił Marinow

Kirił Marinow

KIRIŁ MARINOW


Asystent w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

bizantynolog, slawista

Katedra Historii Bizancjum UŁ

ADRES ADDRESS


Służbowy/official

Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Historii Bizancjum

ul. A. Kamińskiego 27a

90-219 Łódź

tel.: (48 42) 635 62 04


Prywatny/personal

ul. Paryska 9 m. 9

92-319 Łódź

E-mail: cyrillus.m@wp.pl


* 12 XI 1976, Warna, Bułgaria


WYKSZTAŁCENIE EDUCATION AND DEGREES


2001-2006


19 II 2001


1995-2000

1995

1991-1995

Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych w Katedrze Historii Bizancjum Instytutu Historii UŁ

stopień naukowy magistra archeologii (praca magisterska Wielkie Tyrnowo w późnym średniowieczu i jego fortyfikacje – promotor: prof. zw. dr hab. Leszek Kajzer).

studia archeologiczne na Uniwersytecie Łódzkim

Egzamin dojrzałości

III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi


STANOWISKA ZAWODOWE TEACHING POSITIONS


1 XI 2005 –

asystent w Zakładzie Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu IH UŁ; doktorant w Katedrze Historii Bizancjum IH UŁ


CZŁONKOSTWA, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA MEMBERSHIPS, HONORS, AWARDS


 • List Gratulacyjny JM Rektora UŁ za wyniki w nauce, trzykrotnie

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE AREAS OF INTEREST


 • dzieje relacji bizantyńsko-słowiańskich
 • historia Bułgarii średniowiecznej (szczególnie okres XII-XV w.)
 • rola czynników geograficznych w dziejach Bizancjum
 • teoria i praktyka bizantyńskiej sztuki wojennej
 • znaczenie Biblii w literaturze bizantyńskiej i starocerkiewno-słowiańskiej oraz w kulturze średniowiecznych mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego

REALIZOWANE PROJEKTY, GRANTY, STYPENDIA PROJECTS, GRANTS, SCHOLARSHIPS


 • 1. Rozprawa doktorska: Znaczenie Hemusu i jego twierdz w zmaganiach zbrojnych Bizancjum z Bułgarią – promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Ceran
 • 2. Projekt badawczy realizowany w ramach specjalizacji dotowanej przez Ministerstwo Oświaty (Polska) we współpracy z Ministerstvoto na Prosfetata (Bułgaria): Wizerunek władców Drugiego Carstwa Bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (koniec XII-XV w.)
 • 3. Grant badawczy dotowany przez KBN i współrealizowany z pracownikami Katedry Historii Bizancjum i Zakładu Historii Średniowiecznej Europy Zachodniej i Lewantu IH UŁ: Konstantynopol – Nowy Rzym i jego mieszkańcy w IV-VII w.

OSTATNIO PROWADZONE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE RECENT CLASSES


Konwersatoria:

 • a) Człowiek Wieków Średnich;
 • b) Zmierzch średniowiecznych państw bałkańskich, czyli z dziejów podbojów osmańskich w XIV-XV w.;
 • c) Bizancjum i Bułgaria – rywalizacja i koegzystencja;

Zajęcia specjalistyczne:

 • a) Bizancjum i Słowianie w wiekach średnich. I Okres wczesno- i środkowobizantyński, II Okres XII-XV w.;
 • b) Cesarstwo Bizantyńskie w XI-XII wieku;
 • c) Krytyka tekstu starożytnego

Ćwiczenia audytoryjne: Kobieta w społeczeństwie średniowiecznym


WYKŁADY I REFERATY, KONFERENCJE, (WSPÓŁ)ORGANIZACJA
LECTURES & PAPERS, CONFERENCES, (CO-)ORGANIZING


 • 1. Sympozjum Zamach stanu w dawnych społecznościach, część druga, 14-15 lutego 2002 r., Warszawa; organizatorzy: Zakład Antropologii Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodek Badań nad Tradycją Antycznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
 • 2. Międzynarodowa Konferencja Byzantium and new Countries – new Peoples on the Frontier of Byzantino-Slavonic Area (IX-XV Centuries), Kraków, 6-8 kwietnia 2006 r., organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydział Historyczny Uniwersytetu im. św. Klemensa z Ochrydy w Sofii.
 • 3. Międzynarodowa Konferencja X Balcanicum: Ludzie i idee ponad granicami, Poznań, 25-26 września 2006 r., organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Poznańskiego im. Adama Mickiewicza.
 • 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum, Łódź, 19-21 października 2006 r., organizatorzy: Katedra Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego.


BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAPHY


Artykuły/articles


 • 1. Rola Tyrnowa w procesie legalizacji władzy bułgarskich uzurpatorów (XII-XIV w.), [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004, s. 299-313. [The significance of Tărnovo in the process of legalisation the power of the Bulgarian usurpers (XII-XIV c.)]
 • 2. Problem zdobycia Tyrnowa przez Turków Osmańskich w literaturze naukowej oraz w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, „Mars” 17, 2004, s. 3-24. [The problem of capturing Tărnovo in 1393 by the Ottoman Turks in the light of written and archeological sources]
 • 3. (with M. J. Leszka), Andrzeja Michałka „fascynująca historia” Słowian Południowych (uwagi na marginesie książki „Słowianie – Słowianie południowi”, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004, ss. 280), „Slavia Antiqua” 46, 2005, s. 146-156. [Andrzej Michałek’s „fascinating history” of the Slavs (notes on his book „The Slavs – The Southern Slavs”)]
 • 4. Wybrane problemy upadku Tyrnowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 80, 2005, s. 139-160. [Selected problems of Tărnovo’s fall]
 • 5. Hemus jako baza wypadowa i miejsce schronienia podczas walk o restytucję państwowości bułgarskiej pod koniec XII i na początku XIII wieku, [in:] Cesarstwo Bizantyńskie. Dzieje. Religia. Kultura. Studia ofiarowane Profesorowi Waldemarowi Ceranowi przez uczniów na 70-lecie Jego urodzin, red. P. Krupczyński, M. J. Leszka, Łask – Łódź 2006, s. 181-199. [Le Haemus comme la base des attaques et le refuge pendant les luttes pour la restitution de l’état bulgare à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècles]
 • 6. Mихаил Дука Глава Тарханиот и крепости Гема в конце XIII в., [in:] Byzantium and new Countries – new Peoples on the Frontier of Byzantino-Slavonic Area (IX-XV Centuries), red. M. Kaimakamova, M. Salamon, Cracow (w druku).
 • 7. Między Bułgarią, Bizancjum a Serbią – mnisze peregrynacje św. Teodozjusza Tyrnowskiego i św. Romiła Widyńskiego, „Balcanica Posnaniensia” 15, 2007, (w druku). [Among Bulgaria, Byzantium and Serbia – monks’ peregrinations of the saints Theodosios of Tărnovo and Romil of Vidin]
 • 8. Ideologiczno-eschatologiczna wymowa „Bułgarskiej kroniki apokryficznej”, [in:] Biblia Slavorum Apocryphorum. I. Vetus Testamentum, red. G. Minczew, M. Skowronek, Łódź 2007, (w druku). [Ideological and eschatological significance of the „Bulgarian Apocryphal Chronicie”]
 • 9. Zadania floty cesarskiej w wojnach bizantyńsko-bułgarskich (VII-XI w.) (w druku). [Les missions de la flotte impériale dans les guerres bizantino-bulgares (VII-XI siècles)]

Recenzje/reviews


 • 1. (z M. J. Leszką) [rec:] И. Божилов, В. Гюзелев, История на средновековна България VII-XIV век, Издателска къща Анубис, София 1999, ss. 704, „Slavia Antiqua” 44, 2003, s. 204-209.
 • 2. [rec:] Vassil Gjuzelev, Mittelalterliches Bulgarien. Quellen, Geschichte, Haupstädte und Kultur, Analecta Isisiana, LVII, Isis Verlag, Istanbul 2001, ss. 390, „Slavia Antiqua” 45, 2004, s. 184-190.
 • 3. (z M. J. Leszką) [rec:] Георги Н. Николов, Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края на VII – началото на XI в.), Академично издателство „Марин Дринов”, София 2005, ss. 230, „Slavia Antiqua” 47, 2006, s. 214-217.

Tłumaczenia/translations


 • 1. [tłumaczenie z bułgarskiego/translation from Bulgarian], Georgi N. Nikołow, Carstwo Bułgarskie a zdobycie Konstantynopola w 1204 r., [in:] IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, red. Z. J. Kijas, M. Salamon, Kraków 2005, s. 139-147. [The Bulgarian Tsardom and the capture of Constantinople in 1204]
 • 2. [tłumaczenie z polskiego/translation from Polish], Мирослав Й. Лешка, Образът на българския цар Борис II във византийските извори, „Studia Balcanica” 25, 2006, s. 145-152.
 • 3. [tłumaczenie z bułgarskiego/translation from Bulgarian], Georgi N. Nikołov, Bułgarzy i ogień grecki (VII-XI w.), (w druku). [The Bulgarians and the Greek Fire (VII-XI C.)]
 • 4. [tłumaczenie z bułgarskiego/translation from Bulgarian], Vasil Gjuzelev, Bułgaria a państwa i narody Europy Środkowej w X w., (w druku). [Bulgaria and the Countries and Nations of Central Europe in the 10th Century]

Copyright ©2008 Katedra Historii Bizancjum UŁ

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a

Telefon: (48 42) 635 61 82, 635 61 00, 635 61 93

Adres E-mail: bizancjum@uni.lodz.pl

Za wykonanie strony nie zostały pobrane żadne honoraria. Zawartość merytoryczną oraz aktualizacje treści strony internetowej Katedry Historii Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego opracowuje Andrzej Kompa, natomiast oprawa graficzna i informatyczna strony została wykonana przez Sebastiana Buzara.

Na stronie zostały wykorzystane ikony Silk zgodnie z licencją CCA 2.5

Internet Explorer 6.0 nie jest wspierany przez tę stronę, zaleca się uaktualnienie do Internet Explorer 7 lub instalacje Mozilla Firefox

do góry Przejdź do góry strony